128. O stranictví, materialismu a demokracii


Článek 2 ústavního zákona o základních lidských právech č. 2/1993 Sb. zakazuje státu, aby se vázal na výlučnou ideologii a na náboženské vyznání a řídil se jen demokratickými hodnotami, které nebudou výlučné, tj stranické a náboženské. Jenže hned od vzniku České republiky dnem 1. 1edna 1993 byla státní moc řízena jen politickými stranami s výlučnými ideologiemi, které vazbu státu na náboženské vyznání sice odmítly, avšak neuvědomily si, že náboženské vyznání a bible neobsahují jen církevní předpisy, ale obsahují i demokratickou moudrost, platnou pro celou říši lidskou, poněvadž tato moudrost je odvozena ze znalosti přírodního morálního Zákona, dále jen Zákona. Snad proto není biblická moudrost využívána pro výchovné cíle ve školách. Společný stranický program vládních stran nemohl a nemůže program výchovy k demokracii nahradit. Jen sám název „demokratická strana“ z výlučných stran strany demokratické neudělá. Univerzálnost obsahu demokracie vylučuje stranickost i název strana a demokracii by měla představovat jen jedna organizace, snad s názvem demokratické sdružení. Název politické strany by měl být vyhrazen jen výlučným stranám  s omezenou působností, poněvadž demokratický stát by měli řídit jen demokraté, nikoli nedemokraté. Tento názor není sci-fi, ale je to oprávněný názor dle platných právních norem. Kde je však hranice mezi demokracií a nedemokracií a mezi demokraty a nedemokraty? Odpověď lze nalézt v demokratických  hodnotách odvozených ze Zákona, k nimž patří to, co se nazývá životní moudrostí, důvěryhodností, morálkou, demokratickým, tj. nadstranickým světovým názorem, který známe pod jménem idealismus, též spiritualismus. Opakem tohoto světového názoru je světový názor materialistický, stručně materialismus, který hlásá, že napřed byla hmota a teprve z ní vzniklo duchovno, duch, duše, myšlení, vědecko-technický rozvoj, láska či nenávist i různé druhy názorové totality, výlučnosti, stranickosti i kriminality a totality. Spiritualismus uznává existenci Zákona, materialismus Zákon neuznává. Materialismus není tedy slučitelný  se Zákonem, který tvoří základ demokracie a současně tvoří hranici mezi demokratem a nedemokratem  a mezi demokracií a nedemokracií. Jako příklad materialistického názoru z nedávné minulosti uvádíme tyto citace:

1.         „Materialismus (z latinského slova materialis – hmotný) je ve filozofii protikladem idealismu. Materialismus uznává za prvotní hmotu, bytí, a považuje vědomí za druhotné, odvozené. Materialismus je protikladem náboženského světového názoru, podle něhož materiální svět, příroda, prý byly stvořeny bohem. Jednou z podstatných stránek materialismu je tedy ateismus. Pravdivost materialistického pojetí světa prověřuje společensko-historická praxe a úspěchy vědeckého poznání.“ (Kapesní slovník ateisty, str. 181, nakladatelství Svoboda, Praha 1982)
2.         „Marxismus je materialismus. Jako takový je právě tak nelítostně nepřátelský vůči náboženství jako materialismus encyklopedistů 18. století nebo materialismus Feuerbachův. To je nesporné. Musíme bojovat proti náboženství.“ (V. I. Lenin, Spisy, sv. 15, Praha 1958, str. 410)
3.         „Základem komunistické morálky je boj za upevnění a dovršení komunismu.“ (V. I. Lenin, Spisy 31, Praha 1955, str. 291)

            Idealistický světový názor dokládáme těmito citacemi:
1.         „Co dává život je duch, tělo samo nic neznamená.“ (Jan 6:63)
2.         „Lidský duch je světlo od Hospodina.“ (Přísloví 20:27)
3.         „Člověk se vydá do svého věčného domu … a prach se vrátí do země kde byl a duch se vrátí k Bohu, který jej dal.“ (Kazatel 12:5.7)
4.         „Tak, jako je tělo dříve než šat a může být i bez šatu, tak i duch je dříve než tělo a může existovat i bez něho, neboť tělo není ničím než šatem ducha.“ (J. Amos Komenský)
5.         „Nikdy jsem nebyl ateistou, neboť nebylo dne, abych nemyslel na Boha. Pravá demokracie spočívá na mravnosti.“ Demokracie není pouze státní a administrativní forma, nýbrž názor na život a na svět.“ (TGM)
6.         „Egoismus, opak Lásky je silou, která odděluje člověka od duchovního bytí. Smyslem lidského života je vývoj Lásky.“ (Alma Excelsior, 1887-1956).
7.         „Bez mravní obrody lidí nebude lepší demokracie.“ (Edward Beneš)
8.         „Největším kapitálem národa jsou jeho mravní kvality.“ (N. G. Černyševskij, 1828-1889)
9.         „Vězte, že Hospodin je Bůh, On učinil nás, ne my sami sebe.“ (Žalm 100)
10.       „Je mnoho náboženství, ale jen jedna mravnost. (John Ruskin, 1819-1900)
11.       „Demokracie bez mravnosti neexistuje. A mravnost lze založit jen na víře v Boha. (Prof. Libor  Brom, Lakewood, USA)
12.       „Materialismem se éterické tělo vtahuje do těla fyzického tak, že již vůbec nepřesahuje jeho kontury. Tím člověk ztrácí úplně souvislost s éterickým světem a žije jenom světu smyslovému. Je materialistou.“ (Alma Excelsior, 1887-1956)  
13.       „Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti Zákonu, neboť hřích je porušení Zákona. (1. List Janův, 3:4)

            Pro nedemokrata lze použít přirovnání k housence; demokratem se člověk stane, když se z housenky stane krásný motýl. Prvním krokem ke změně housenky v motýla může být poznání člověka, že lidský duch i fyzické tělo jsou pro člověka na planetě Zemi nepostradatelné, avšak důležitější je lidský duch, který je nositelem lidské individuality a kontinuity i v dalších reinkarnacích, takže ten, kdo byl v minulosti uprostřed vývojového pelotonu, může se díky svému motýlímu duchovnímu životu posouvat v tomto pelotonu stále na lepší pozice tím, že se narodí rodičům v jiných národech, které svou demokratickou úrovní a minulostí tvoří vyšší vývojové stupně.             
O tom, jak bible varuje před stranictvím, informují nás tyto její verše: „Nebudeš převracet právo ubožáka v jeho sporu. Buď dalek každého podvodu; Nebudeš brát úplatek, neboť úplatek oslepuje i ty, kdo mají oči otevřené, a vede k překrucování záležitostí spravedlivých. (Ex 23:6-8) Při soudu nebuďte straničtí. (Dt 1, 17) Vždyť Hospodin nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek. (Dt 10:17) Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý. (Dt 32:4) Stranit někomu, není dobré. (Př 28:21) Bůh nikomu nestraní. (Ř 2:11) Jestliže někomu straníte, dopouštíte se hříchu a Zákon vás usvědčuje z přestoupení.“ (Jk 2:9)

 

Děkujeme za finanční podporu na náš účet č. 257346517/0300, název účtu: SP MZ

SPMZ, Fr. Venzara, 6. 4. 2013
<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!