21. O reinkarnaci


Spánek je bratrem smrti. Tato lidová moudrost vyjadřuje stejnou podstatu spánku i smrti, jíž je odloučení se lidského ducha od fyzického těla. Krátkému odloučení se říká spánek, mnohem delšímu odloučení se říká smrt. Při tzv. smrti se lidský duch vrací zpět do duchovních říší. Po různě dlouhé době je lidský duch znovu spojen s novým fyzickým tělem, tj. s embryem v děloze jemu vybrané matky. Tomuto návratu (v Bibli se píše o obratu) se dnes říká reinkarnace, to znamená znovu v mase, tj. ve fyzickém těle. Vyřazení reinkarnace z Bible, a tím i z  Ježíšova učení, lze přičíst novobyzantskému císaři Justiniánovi (483-565), který si v roce 553 vynutil na svých biskupech exkomunikaci významného církevního učitele Órigena (185-254) a s ním i jeho učení o reinkarnaci. Dalším velkým úspěchem tmy v boji proti světlu byla v roce 870 likvidace ducha, kterou církev zdůvodnila argumentem, že stačí jen jedna duše. Když však Ježíš umíral na kříži, neporučil do rukou svého Otce duši, nýbrž svého ducha.

Stvoření světa v sedmi dnech neznamená sedm našich dnů v týdnu, ale sedm dní kosmických. V současnosti prožíváme čtvrtý kosmický den a říše lidská se nyní nachází v šesté sedmině tohoto kosmického dne. Tuto sedminu nazývá Zjevení filadelfickou kulturou. „Řetěz reinkarnací je evolučním žebříkem lidského vývoje. Jako člověk by ztratil smysl života, kdyby večer usnul a ráno se probudil zapomenuv na to, čím včera byl, co konal, tak ztratila by reinkarnace svůj smysl, kdyby člověk neměl v sobě vnitřně uložené síly minulých vtělení, na něž navazuje a plánovitě je dále rozvíjí vlivem karmy řízené Prozřetelností. Proto se zrozuje buďto pod dobrými nebo špatnými vlivy hvězdnými. Na člověku záleží, co v této reinkarnaci učiní, dali zlé vlivy překoná a dobré rozmnoží. Horoskop určuje člověku to, co si přináší již ze své minulosti. Hvězdnými vlivy se nerozumí gravitace planet, nýbrž vlivy duchovně-duševní. Sloužit druhým a přispívat k jejich evoluci je jediným smyslem pravého duchovního života lidského a věčným cílem jeho určení.“ (Alma Excelsior, 1887-1956, znalkyně přírodního morálního Zákona, který tvoří ideový základ pro demokracii, svobodu i moc v říši lidské.)


Citace o reinkarnaci

1. Z života matky jsem vyšel nahý, nahý se tam opět vrátím. (Jób 1, 21)

2. Ježíš řekl: „A chcete-li to přijmout: Eliáš, který má přijít, je on (Jan Křtitel). Kdo má uši, slyš! (Matouš 11, 14.15) (Poznámka: Prorok Eliáš žil za krále Achaba, 875-853 př. Kr.)

3. Do podsvětí se navrátí svévolníci. (Žalm 9, 18) (Poznámka: Jestliže se někdo někam navrátí, neznamená to, že už tam jednou byl?)

4. Bůh zajisté je schopen člověka k životu navrátit. (Korán, súra 86, 8) Což není v moci jeho, aby mrtvým opět život dal? (Súra 75, 40)

5. Bůh však už před narozením si mne vybral a svou milostí povolal. (Galatským 1, 15)

6. Až se přetrhne stříbrný provaz (tj. éterická páska, která spojuje lidského ducha s fyzickým tělem, a o níž se říká, že bývá přeseknuta kosou Anděla smrti) prach (fyzické tělo) se opět vrátí do země, kde byl a duch se opět vrátí k Bohu, který jej dal. (Kazatel 12, 6.7)

7. Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte (tj. nevstoupíte na cestu světla Zákona) a nestanete se (znovu) dětmi, nevejdete do království nebeského. (Ježíš v Matouš 18, 3)<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!