116. O první celosvětové ekonomické krizi, která začala v roce 1929 v USA


Současník této krize, Dr. Alexis Carrel, popsal příčiny krize ve své knížce Člověk tvor neznámý. O těchto příčinách jsme již informovali na těchto webových stránkách pod č. 29 a v naší brožuře Františka Venzary, O kladném a záporném vývoji lidské říše. (SPMZ, Štěpánov u Olomouce 2008, ISBN 978-80-86519-24-1) 
Ze stejných příčin prožíváme současnou celosvětovou ekonomickou a finanční krizi, aniž se jejich prvotní příčina, tj. dlouhodobá demoralizace společnosti, odstraňuje. Demoralizací rozumíme záporný morální vývoj společnosti, k němuž dochází nedodržováním řádné výchovy porušováním norem přírodního morálního zákona (dále jen Zákona). Státy, které krizové jevy, zejména enormní zadlužení a nezaměstnanost, odstraňují jen na ekonomické úrovni, ale o odstraňování prvotních příčin se nestarají, připomínají špatného lékaře, který léčí jen projevy nemoci, ale nehledá prvotní příčinu nemoci. Tyto příčiny, co nejstručněji, uvádíme proto ještě jednou.

 1. O svoji existenci bojuje člověk mnohem více svou myslí než svým tělem. Mravní smysl je mnohem důležitější než inteligence. Jakmile ten zmizí u některého národa, brzy se počne bořit celá jeho struktura.
 2. Společenské prostředí nijak nepodporuje rozvoj lidské psychiky, ba právě naopak vší mocí tento rozvoj brzdí.
 3. Je zajímavé, že duševní choroby jsou samy početnější než všechny ostatní nemoci dohromady.
 4. Studium mravních, estetických a náboženských cítění se ukáže stejně nutným, jako matematika, fyzika, chemie.
 5. Národohospodáři si uvědomí, že … příčiny hospodářské a peněžní krize mohou být také mravní a duchovní.
 6. Dokonalý a úplný vývoj lidské osobnosti je konečným cílem civilizace. Přišel čas, abychom pracovali na své obnově.


Za tímto ekonomickým bojem lidí i států se skrývá boj světových názorů, názoru materialistického a idealistického, který lze přirovnat hodnotě světla a hodnotě tmy. Světlo tvoří elektřina a magnetismus, tma své „rodiče“ nemá, tmu vytváří jen nepřítomnost světla, kterou působí překážky světla, s nimiž má člověk pomocí světla vítězně bojovat. Zbraně tmy, tj. překážky světla popsal již staročínský spisovatel Sun Tsi v 5. století před Kristem takto:
„Podrobovat si zemi je třeba tak, aby to ani nikoho nenapadlo, že ztrácí svobodu. Nejlépe je ještě úzce spolupracovat s tím, koho chcete ovládnout. Celou záležitost je třeba maskovat umným dávkováním různých výhod. Chceme-li tedy získat zemi bez zbytečného prolévání krve je třeba držet se těchto rad:

 1.  Diskredituj dobro a pravdu.
 2.  Kompromituj opravdové vůdce.
 3.  Podrývej vzájemnou důvěru mezi lidmi. Ať každý zůstane sám.
 4.  Podrývej současnou vládu: nepořádek rodí rozhořčení, kterého můžeš využít.
 5.  Využij různé ničemy: nemají jiné východisko než ti věrně sloužit.
 6.  Rozsévej neklid tam, kde je to možné.
 7.  Podněcuj mladé proti starým.
 8.  Posmívej se tradicím, protože ony jsou největším nepřítelem, nedovolují totiž zapomenout na kořeny. Znemožňuj zásobování rýží a vodou.
 9. Rozšiřuj smyslnou hudbu.
 10. Šiř  nemravnost.
 11. Odměňuj své pochlebovače, dvojnásobně se ti to vrátí.
 12. Snaž se vědět vše o tom, co se děje v zemi, kterou chceš rozvrátit.“

    
Nový zákon, druhá část Bible dává služebníkům světla tyto rady:
A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento svět tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou zbroj světla, abyste se mohli postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě poselství pokoje a světla. Přijměte i meč Ducha, jímž je slovo Boží. (Přesný text viz Efezským 6:10-16)

           
F. V.  9/2012
<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!