Štěpánov u Olomouce, Březen 2008


32. O demokratech v BibliHospodine, ukaž mi svou cestu, veď mne rovnou stezkou, navzdory těm, kdo proti mně sočí. (Žalm - dále jen Ž 27, 11)

Mezi lidi svévolné mne nezařazuj, mezi pachatele ničemností. (Ž 28, 3)

Blaze člověku, v jehož duchu není záludnosti. (Ž 32, 2)

Nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina. (Ž 34, 11)

Přímý člověk střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi. Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. (Ž 34. 14.15.20)

Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty a spatříš, jak budou svévolníci vymýceni. (Ž 37, 34)

Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj Zákon mám ve svém nitru. (Ž 40, 9)

Nepřátelé o ,mě škodolibě mluví: „Kdy už zemře? Kdy zanikne jeho jméno?“ (Ž 41, 6)

Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. (Ž 51, 15)

Byl jsem tupec, nic jsem neznal, jak dobytče jsem před tebou býval. (Ž 73, 22)

Kdyby mi Hospodin nepomáhal, zakrátko bych bydlel v říši ticha. (Ž 94, 17)

Může být tvým spojencem trůn zhouby, který proti právu jen trápení plodí? (Ž 94, 20)

Nebude mi vzorem, co ničemník páchá. Nechci mít nic se zlem. (Ž 101, 3.4)

Kdo jde bezúhonnou službou, ten bude v mých službách. (Ž 101, 6)

Je šalebné čekat spásu od člověka. (Ž 108, 3)

Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův Zákon, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. Ti podlosti nepáchají, jeho cestami se berou. (Ž 119, 1-3)

Dej mi rozum a budu tvůj Zákon zachovávat, budu se ho držet celým srdcem. (Ž 119, 34)

Tvého Zákona se budu držet ustavičně, navěky a navždy. (Ž 119, 44)

Ovinují mě provazy (schválnosti) svévolníků, nezapomínám však na tvůj Zákon. (Ž 119, 61)

Zákon tvých úst, ten je pro mě lepší než tisíc hřiven zlata nebo stříbra. (Ž 119, 71)

Nad nepřátele mě činí moudřejším tvá přikázání. (Ž 119, 98)

Sotva procitnu, jsem s tebou. (Ž 139, 18)

(Hospodine), nauč mě plnit tvou vůli. (Ž 143, 10)

Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin. (Ž 144, 15)

Hospodin je blízko všem, kdo volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. (Ž 145, 18)

Můj synu, kdy tě lákali hříšníci, nepřivoluj! (Přísloví 1, 10)

Člověk, jak je, nemůže mít podíl na království Božím a pomíjitelné nemůže mít podíl na nepomíjitelném. (1 K 15, 50)

Je mnoho těch, kteří se nepodřizují (Zákonu), vedou prázdné řeči a svádějí lidi: … Pro hanebný zisk učí tomu, co se nepatří, a rozvracejí tím celé rodiny. (Tt 1, 10.11)

Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení! (Sk 2,40)

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. (Ř 12, 2)

Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. (1 Tm 2, 4)

Bůh touží po duchu, kterého do vás vložil. (Jk 4, 5)

Žijte tak, abyste se líbili Bohu. (1 Te 4, 1)

Hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. (Ko 3, 1.2)

Využijte čas vám svěřený. (Ko 4, 5)

Boha je třeba poslouchat, ne lidi. (Sk 5, 29 )

Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení. (1 P 2, 1.2)

Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. (1 P 5, 8.9)

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. (Ef 6, 12)

Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? (2 K 6, 14)

Ti, kdo dělají jen to, co chce tělo, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. (Ř 8, 5-7)

Naši tělesní otcové nás trestali, a přece jsme je měli v úctě; nemáme být mnohem víc poddáni tomu Otci, který dává Ducha a život? A to nás naši tělesní Otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. (Žd 12, 7-10)

Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. (Sk 14, 22)

Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. (2 K 10, 4.5)

Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. (Místo lásky k Bohu a lidem.) (1 Tm 6, 9.10)

Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; (Ef 5, 4)

Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. (Fp 2, 4)JUDr. František Venzara (tel. 585 386 025)
Nádražní 28
783 13 ŠTĚPÁNOV u Olomouce

 

<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!