122. O demokracii, totalitě a smyslu života lidí na Zemi


K poznání podstaty demokracie (světla) a totality (tmy) nám postačí jen pět pojmů:
1. morálka, 2. lidská moc, 3. peníze, 4. ekonomika, 5. hierarchie. Dobrá znalost těchto pojmů a jejich správné používání  předpokládá nejen studium ve školách, ale i studium celoživotní. To platí zejména pro  morálku, která by měla být prioritou všech lidí, rodin, států, národů, církví a jejich programů a cílů. Vývoj morálky  je neustálý a dlouhodobý  vývojový proces.
První místo morálky v hierarchii hodnot bylo a je dáno přírodní zákonitostí, která má název zákon moudrosti a lásky, dále jen Zákon. Odstranění morálky z 1. místa lidskou mocí je hlavním zdrojem následné totality, která je opakem demokracie. Z nedávné historie nám toto nahrazení morálky vlastní lidskou mocí  předvedli v praxi Lenin, Stalin a Hitler. Jen demokracie však může naplňovat smysl a vývoj lidské existence na planetě Zemi. Tímto smyslem je zduchovňování, tj. kultivace člověka, jeho myšlení (ducha) a cítění (duše). Existence všech přírodních zákonů předpokládá nutně i existenci Zákonodárce.

            O totalitě v dávných dobách nás informuje Bible: „Ach, pronárode hříšný, lide obtížený vinou,  potomstvo zlovolníků, „synové šířící zkázu!“ (Izajáš 1:4) „Běda!  Nevěstkou se stalo město (Jeruzalém) věrné. Bývalo plné práva, přebývala v něm spravedlnost, teď jsou v něm vrahové. … Tvoji velmoži jsou umíněnci, spolčenci zlodějů. Kdekdo miluje úplatek, a rád bere dary; … Takový je výrok Pána, Hospodina zástupů, Přesilného, Boha Izraele.“ (Izajáš 1:21.23.24; ekumenický překlad Bible. Slovo Izajáš v překladu znamená Hospodin je spása.)   

            Z české nedávné totality lze uvést tento krácený text: zákona č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu: „Parlament konstatuje, že komunistická strana Československa, její vedení i členové   jsou  odpovědni  za  způsob  vlády  v  naší zemi v letech 1948-1989,  a to zejména za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazením fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, bezohledným ničením přírody, …“
Za nejhorší narušení harmonického vývoje lidí i jejich organizací lze považovat těchto šest přestupků Zákona:
-  Materialistický světový názor;
-  amoralita, tj. porušení nebo porušování normy nebo norem Zákona lidskými činy;
-  egoismus, který člověku překáží neosobnímu životu pro jiné;
-  drogy;
-  sexuální vášeň bez duchovní lásky a sex pro peníze;
-  pojídání masa, které překáží zduchovňování lidí a souvisí i s válkami lidí.     

K návratu morálky na její první místo v hlavách lidí mohou napomoci zejména tyto moudré rady a informace:
1. Harmonie vesmírných zákonů zjevuje inteligenci tak vysoké úrovně, že všechno lidské myšlení a poznávání je svrchovaně mizivé. (Albert Einstein) 
2. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. (Matouš 6:33) (Této Nejvyšší  inteligenci vesmíru říkají křesťané Bůh, též Hospodin. Muslimové používají název Alláh. Nepřímo se zde naznačuje, že nebudeme-li hledat jeho duchovní svět a nezačneme-li se zduchovňovat v rámci čisté demokracie, můžeme nějakou přírodní či lidskou katastrofou přijít nejen o hmotný majetek nebo zdraví, ale i o sám život na Zemi.)
3. Chceš-li žít pro sebe, žij pro jiné. (Seneca)
4. Člověk, jenž hledá štěstí ve vnějším blahobytu, staví svůj dům na písku; skutečné štěstí může dát jen shoda vnitřního života s vůlí Boží. (Malory).      
5. Co jedinec, stát, národ ubere na právu, pravdě, spravedlnosti, snášenlivosti, to přidává na neštěstí, jež nutně přináší autoregulace zákona mravní rovnováhy. Co jsi ubral na zdraví, přidáš na nemoci. V tom je ten zákon. Co ubereš na dobru, přidáváš na zlu, jež tě stihne. Morálka platí i přes to, vyskytnou-li se její teoretičtí popírači, ať už jsou jimi jedinci, nebo celé společenské skupiny. Je ovšem možno na čas morálku zapřít, snažit se ji oklamat, usilovat žít z náhražek za morálku. Možno ji zapřít před tváří příjemnosti a rozkoše, možno nad ni postavit zákon prospěchu, zákon moci anebo lži, ale to všechno neznamená, že už přestala existovat. (Prof. Arnošt Bláha)
6. Jak se znovu vrátíme k přesvědčení, že morální řád je svrchovaným pánem světa? Všichni lidé jsou povinni bojovat za spravedlnost a pravdu; svět bude osvobozen ve jménu pravdy, nikoli násilí. (Profesor Emanuel Rádl)        
7. Egoismus, opak Lásky, je silou, která odděluje člověka od duchovního bytí. Smyslem života lidského je vývoj lásky. Láska je hybnou pákou veškerého duchovního vývoje lidstva. Všebratrská Láska je cestou k sjednocení. (Alma Excelsior, dárkyně duchovní vědy pro nastávající novou vývojovou etapu demokracie, tj. kultury filadelfické, všebratrské.)
8. Což si libuji v smrti svévolníka? Je výrok Panovníka Hospodina. Zdalipak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ? (Bible)
9. Přikázání (Zákona) plň z lásky k Bohu a nikoliv ze strachu před ním. (Talmud)
10. Zlo  se vždy rodí tam, kde schází láska. (Hermann Hesse)
11. Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. (A. Einstein)
12. Bez lásky je život prázdný. (Ernst M. Arnd)
13. Na to, aby člověk žil, aniž by chápal smysl svého života, je jen jeden prostředek: žít v ustavičném omámení tělesném, vyvolaném tabákem, alkoholem, morfiem, nebo v duševním omámení z rozptýlení, potěšení a radovánek všeho druhu. (Naše poznámka: sem patří  i nabídka adrenalinových zážitků.)
14. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. (I. List Janův (IV:16))
15. Jen vzrůst duchovní lásky mezi lidmi může změnit stávající společenský pořádek.
(L. N. Tolstoj)        
16. Politické strany, které nepochopily své úkoly a své kontrolní poslání, místo kontroly vlády a správy, braly do svých rukou vládu a správu státu a vládly samy. Bez mravní obrody lidí nebude lepší demokracie. (Edward Beneš, druhý prezident Československa.)  (Politické strany tak narušily správný názor, že stát je pro občany, nikoli občané pro stát.)
17. Demokracie není pouze státní a administrativní forma, nýbrž názor na život a na svět. Demokracie je stálým úsilím o výchovu občanstva vůbec. (T. G. Masaryk, dále jen TGM)
18. Další osudy lidstva  zcela závisí na jeho duchovním obratu, na morálním stavu lidí. (Berďajev) 
19. Ježíš (světlo) chce, aby moc byla službou; svět (tj. tma) chce, aby byla vládou. (L. N. Tolstoj)
20. Demokracie zredukovaná na volby nebo většinové hlasování zůstává demokracií jen podle jména. (Jan Zdražílek)

Štěpánov u Olomouce, 2.12.2012, František Venzara
<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!