119. Nedodržování Zákona – hlavní zdroj všech krizí ve vývoji říše lidské


V současnosti prožíváme již druhou celosvětovou ekonomickou krizi.  Šest hlavních příčin první krize, která začala koncem roku 1929 v USA, popsal Dr. Alexis Carrel takto: 1. O svoji existenci bojuje člověk mnohem více svou myslí než svým tělem. Mravní smysl je mnohem důležitější než inteligence. Jakmile ten zmizí u některého národa, brzy se počne bořit celá jeho struktura. 2. Společenské prostředí nijak neodporuje rozvoj lidské psychiky, ba právě naopak vší mocí tento rozvoj brzdí. 3. Je zajímavé, že duševní choroby jsou samy početnější než všechny ostatní nemoci dohromady. 4. Studium mravních, estetických a náboženských cítění se ukáže stejně nutným, jako matematika, fyzika, chemie. 5. Národohospodáři si uvědomí, že příčiny hospodářské a peněžní krize mohou být také mravní a duchovní. 6. Dokonalý a úplný vývoj lidské osobnosti je konečným cílem civilizace. Přišel čas, abychom začali pracovat na své obnově.
            Správnost tohoto stručného popisu příčin první celosvětové ekonomické krize potvrdila i druhá celosvětová, tj. globální ekonomická krize, kterou v současnosti prožíváme. I tato druhá krize se připravovala nemoudrým vedením států delší dobu nedodržováním norem přírodního morálního zákona (dále jen Zákona), o jehož existenci řekl před Norimberským soudem, který soudil vůdce nacistického  Německa po druhé světové válce, zástupce Francie Champetier de  Ribes: „Nad libovůlí lidí i vlád je mravní zákon, který zavazuje jak lidi veřejně působící, tak soukromníky, jak národy, tak jednotlivce. Je zločinem tento zákon porušovat.“ O existenci tohoto Zákona se dočteme i  v Bibli: „Hřích je porušení zákona.“ (1. List Janův 3:4) Učitel národů J. A. Komenský (1592-1670) napsal: „Kristus je skutečně cesta, pravda a život. A tak každý, kdo je mimo Krista, je mimo cestu, pravdu a život, to znamená, že odbočuje z cesty, bloudí a umírá.“ „Jelikož podléháme kosmickému řádu (Zákonu), máme tento řád znát.“ (Alma Excelsior (1887-1956)  „Jak se znovu vrátíme k přesvědčení, že morální řád je svrchovaným pánem světa?“ (Český filozof Emanuel Rádl, 1873-1942) „Společnost  bez charakterů hnije,  společnost na charaktery bohatá prospívá, zdárně se rozvíjí a rozkvétá. Proto je nejdůležitější prací vychovatelů národa, aby mladé občany učili býti charakterními.“  (Český spisovatel Josef Holeček, 1853-1929)
            O  zneužití znalosti Zákona pro egoistické mocenské cíle svůdců národů nekrvavou cestou nás informuje staročínský spisovatel Sun Tsi z 5. století před Kristem: 1. Diskredituj dobro a pravdu. 2. Kompromituj opravdové vůdce. 3. Podrývej vzájemnou důvěru mezi lidmi. Ať každý zůstane sám. 4. Podrývej současnou vládu: nepořádek budí rozhořčení, kterého můžeš využít. 5. Využij různé ničemy: nemají jiné východisko než ti věrně sloužit. 6. Rozsévej neklid tam, kde je to možné. 7. Podněcuj mladé proti starým. 8. Posmívej se tradicím, protože ony jsou největším nepřítelem, nedovolují totiž zapomenout na kořeny. Znemožňuj zásobování rýží a vodou. 9. Rozšiřuj smyslnou hudbu. 10. Šiř nemravnost. 11. Odměňuj své pochlebovače, dvojnásobně se ti to vrátí. 12. Snaž se vědět vše o tom, co se děje v zemi, kterou chceš rozvrátit. Podrobovat si zemi je třeba tak, aby to ani nikoho nenapadlo, že ztrácí svobodu.

            Státní moc nemá vlastní biologické myšlení z něhož lidská moc pramení a nemá tudíž ani nějakou vlastní moc; ta pochází jen od občanů a občané ji obdrželi prostřednictvím daru myšlení a cítění od Zákonodárce všech přírodních zákonů. Proto je zcela správný názor, že stát je pro lidi, nikoli lidé pro stát a jeho mocenské a egoistické cíle, které ignorují existenci Zákona. Nadřazenost morálky nad mocí i ekonomikou (penězi) vyjadřují i tyto názory: „Vládne-li moudrý, zpevňuje páteře lidí. Kde se nebude dodržovat Zákon, tam zavládne temno. (Staročínská moudrost) Demokracie je stálým úsilím o výchovu občanstva vůbec. Nevěřím, že nutná reforma se dá provést jen hospodářsky. Krize demokracie je především otázkou mravní. (T. G. Masaryk, 1850-1937)  Bez mravní obrody lidí nebude lepší demokracie. Problém nové příští demokracie je tudíž současně trvalým problémem výchovy k demokracii, problémem výchovy vůdců i mas. (Druhý prezident Československa, Eduard Beneš, 1884-1948) Není pravda, že o všem rozhoduje ekonomika. Rozhodující je morálka. (A. Solženicyn, 1918-2008) Nejhorší bludy a zlořády naší doby pramení z úplného  odtržení morálky od politiky. (V. S. Solovjev, 1853-1900) Bez mravní obrody lidí nebude lepší demokracie. Problém nové příští demokracie je tudíž současně trvalým problémem výchovy k demokracii, problém výchovy vůdců i mas. (Eduard Beneš, druhý prezident Československa) Zcela potichu, jaksi nenápadně se začaly rozrušovat naše ideové a mravní hodnoty. Naše země se dostala do předkrizového stavu. Nejdůležitějším úkolem dneška je povznášet člověka duchovně a upevňovat jeho mravní postoje. (M. S. Gorbačov)  Největším kapitálem národa jsou jeho mravní kvality. (N. G. Černyševskij, 1828-1889) Bohatství duše je cennější než bohatství peněz. (Arabské přísloví)  Choroby myšlení jsou zhoubnější a častěji se vyskytují než choroby těla. (Řecký filozof Epikúros, 341-270 před Kristem)  Mluv pravdu, i když je proti tobě. (Arabské přísloví) Blud nepřestává být bludem, i když ho sdílí většina. (L. N. Tolstoj, 1828-1910) Z nevědomosti nevyplývá žádné právo něčemu věřit. (S. Freud, 1856-1939) Nyní počíná přeměna materialismu a sobectví lidstva v duchovně cítící lidstvo schopné všebratrského života. (Alma Excelsior, 1887-1956)

 (11/2012, Venzara -SPMZ)<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!