Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 8
118 12 PRAHA 1


Ministerstvo kultury
Maltézské nám. 1/471
110 01 PRAHA 1

Štěpánov u Olomouce, 1. 9. 2006

17. NÁVRHOVÁ PETICE na zajištění vzorové příručky o podstatě demokratické ideologie ministerstvem školství a ministerstvem kultury


Výchozí právní texty:
1. Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.
(Čl. 9 odst. 2 Ústavy ČR) Ohrozit nebo odstranit základy demokratického státu lze i demoralizací a nedemokratickou výchovou společnosti. Dle nejnovější informace (Radiožurnál asi z 13. 8. 2006) se z evropských států oddávají alkoholismu a drogám nejvíce mladiství v ČR. Na neosetém poli se nejsnadněji zachytí plevel. 


2. Hodnoty lidské svobody jsou nedotknutelné…
(Z preambule Ústavy) Lidská svoboda, moc a demokracie jsou synonyma.


3. Lid je jediným zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
(Čl. 2 odst. 1 Ústavy) Ideologie ateistická a materialistická pomíjí zřejmou objektivní pravdu, že prvotním zdrojem příčetné lidské svobody-moci není člověk, ale Inteligentní moc vesmíru a přírody, jejíž inteli-genci postupně odhaluje lidská věda.


4. Politický systém je založen na existenci politických stran respektujících základní demokratické principy.
(Z článku 5 Ústavy ČR) Základní demokratické principy jsou součástí ideologie čisté demokracie (dále jen IČIDE), která je v souladu se ZÁKONEM. IČIDE je zbudována na přirozeném právu, tj. na přírodním morálním zákoně, dále jen ZÁKONĚ, který je též jen jeden a zrušit jej je možno jen v hlavách lidí nedemokratickou výchovou.


5. Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. (Článek 2 odst. 1 Listiny základních práv a svobod č. 2/93 Sb., dále jen Listina)
Výlučné, tj. nedemokratické ideologie jsou ideologie stranické a stát se na ně nesmí vázat, aby státní moc neovládly.


6. Strany a hnutí jsou odděleny od státu. Nesmějí vykonávat funkce státních orgánů ani tyto orgány nahrazovat. Nesmějí řídit státní orgány ani ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy. (Z ustanovení § 5 odst. 1 zák. č. 118/94 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)
Naše politické strany však dosazují své představitele i do nejvyšších funkcí státní moci a snadno by mohly dávat přednost svým stranickým zájmům a programům před zájmy IČIDE a jejími základními principy. Představitelé politických stran si odhlasovali zákon, který v posledních volbách znemožnil promítnout do počtu poslaneckých mandátů asi 200 000 hlasů voličů pro ODS. Takový zákon lze považovat za neférový, nepoctivý, nespravedlivý a nedemokratický. Lze se ptát: „Je demokratický a poctivý názor, že ODS i ČSSD mají stejně velké zmocnění od voličů ke své vládě? Na nižší mocenské úrovni by taková manipulace s hlasy voličů byla trestná.

Tuto citaci zákona (v bodu 6) lze proto vyložit tak, že kdokoliv se stane představitelem a zaměstnancem demokratické státní moci, zavazuje se respektovat ve své činnosti hodnoty a prioritu IČIDE.


Citáty o demokracii:
1. Demokracie je stálým úsilím o výchovu občanstva vůbec. Demokracie pravá, založená na lásce a úctě k bližnímu a bližním všem, je jen uskutečňováním božího řádu (ZÁKONA) na zemi. Demokracie není pouze státní a administrativní forma, nýbrž názor na život a na svět. Má-li demokracie nedostatky, musíme odstraňovat ty nedostatky, ale nepřekonávat demokracii. Vývoj školy, v tom je vývoj demokracie. (TGM, 1850-1937)


2. Člověk nepřišel na svět proto, aby jedl a užíval smyslových rozkoší, ale aby se duchovně vyvíjel službou bližnímu a Bohu. Ne války a násilí, ale slovo pravdy o tom, jak se správně duchovně vyvíjet, celý svět promění. (Alma Excelsior, 1887-1956)


3. Jen jediným prostředkem je možno zvítězit nad obecným zlem v životě: mravním zdokonalením vlastního života. (L. N. Tolstoj, 1828-1910)


4. Zkazit člověka je snadné. Stačí ho oddělit od Boha, přimět ho, aby spoléhal sám na sebe, a tak ho omezit na jeho vlastní síly. A to nejhorší, co se pak ještě člověku může stát, je vědomě se spolehnout na síly Zla, a tedy na Satana. (František Press, )


5. Nikdy jsem nebyl ateistou, neboť nebylo dne, abych nemyslel na Boha. Žít mravně je pravé uctívání Boha. Pravá demokracie spočívá na mravnosti. (TGM)


6. Bez mravní obrody lidí nebude lepší demokracie. Problém nové příští demokracie je tudíž současně trvalým problémem výchovy k demokracii, problémem výchovy vůdců i mas. (E. Beneš, 1884-1948)


7. Tak jako je tělo dříve než šat a může být i bez šatu, tak i duch je dříve než tělo a může existovat i bez něho, neboť tělo není ničím jiným než šatem ducha. (J. A. Komenský, 1592-1670)


8. Nejhorší bludy a zlořády naší doby pramení z úplného odtržení morálky od politiky. (V. S. Solovjev, 1853-1900)


9. Demokracie bez mravnosti neexistuje. A mravnost lze založit jen na víře v Boha. (Prof. dr. ing. Libor Brom, Lakewood, USA)


10. Demokracie je také mravní očištění společnosti, obnova jejího morálního zdraví. (M. Gorbačov v dubnu 1987)


11. Chceme-li skutečně něco změnit na společnosti, bude nám daleko více zapotřebí lidí poctivých než pravověrných straníků. (Karel Čapek, 1830-1938)


12. Na toho, jenž podporuje nevědomost, padá vina za všechny zločiny z nevědomosti stejně, jako padá vina za všechna ztroskotání na toho, kdo zhasl světla majáku. (S. Johnson, 1709-1784)


13. Není pravda, že o všem rozhoduje hospodářství. Rozhodující je morálka. (A. Solženicyn, nar. 11.12.1918)


14. Když se ze státu odstraní spravedlnost, co jiného je potom stát než společnost na páchání zločinů ve velkém. (Sv. Augustin, 354-430)
Tato petice chce přispět k nápravě nedostatečné výuky a propagace IČIDE odpovědnými ministerstvy, adresáty této petice, za řádné seznamování občanů s obsahem a základními demokratickými principy. Starší spoluobčané si pamatují, s jakou intenzitou propagovaly svou ideologii komunistické strany tzv. „zemí tábora míru“ v čele se Sovětským svazem, který pro šíření materialismu a ateismu zřídil údajně i samostatné ministerstvo. Mají snad demokracie něco, co by odpovídalo Manifestu komunistické strany z r. 1848, který obsahoval program a základní informace o ideologii komunistické strany? Naše KSČ měla i svou vysokou školu (VUML - Vysoké učení marxismu-leninismu) a vyučování marxismu -leninismu bylo nejdůležitějším výukovým předmětem na školách. Dočkáme se někdy i my zřízení Vysoké školy demokracie? Současné životní zkušenosti potvrzují starou pravdu, že vzdělaný nedemokrat je pro společnost mnohem nebezpečnější než nedemokrat (narušitel ZÁKONA) nevzdělaný. V kterém oboru lidské činnosti nesklouzli i lidé s vysokoškolským vzděláním do amorality?

Petiční návrh vychází z poznání, že každý nově zrozený člověk si postupně přisvojuje vlastní ideologii, světový názor, jehož součástí je určitá hierarchie hodnot a cílů a volba prostředků, jak daných cílů dosahovat. Ideologie též rozhoduje o životním stylu člověka. Prioritní hodnota a cíl ideologie (program) souvisí s odpovědí na otázku, jaký smysl má lidský život. Lze říci, že různých ideologií v různé kvalitě a kvantitě může být tolik, kolik je lidí na Zemi. Vlastní ideologií, která je nejvyšším řídicím systémem lidí, se řídí i právnické osoby, z nichž k nejdůležitějším patří stát a jeho státní moc. Ke dvěma nejdůležitějším ideologiím patří ideologie duchovní a její protipól - ideologie materialistická. Ideologie duchovní je ideologií demokratickou a klade na první místo v pořadí hodnot kultivaci lidského ducha (myšlení) a duše (cítění). Ideologie materialistická klade na první místo zlepšování hmotné úrovně lidí. Toto hmotné zlepšování je však podmíněno kultivací lidské psychiky a vědecko-technickým pokrokem, který nezajišťuje fyzické tělo, ale lidských duch, který je hlavním rozlišovacím znakem říše zvířat a říše lidské. Boj politických stran o volební podíl na státní moci a jen jejich programy podstatu demokracie netvoří. Kritériem pro rozlišení demokracie od nedemokracie a demokratů od nedemokratů je určení zdroje morálních norem pro myšlení, cítění, mluvení, psaní a jednání v říši lidské. Demokraté zastávají názor, že morální normy jsou odvozeny z přirozeného práva, tj. ze  ZÁKONA, a jsou proto neměnné a stále platné. Nedemokraté zastávají názor, že morální normy si vytvářejí a mění sami lidé. Jenže tak jako na planetě Zemi existuje jen jedna matematika a jedna astronomie v různém stupni poznání u jednotlivců i národů, tak je tomu i s nevýlučnou, tj. nadstranickou ideologií demokracie, též v různém stupni poznání a praktického používání u různých jednotlivců, národů, států a církví. Z výše citovaných právních textů lze usoudit, že stanou-li se členové politických stran představiteli státní moci, jsou povinni řídit se jednotnou demokratickou ideologií založenou na ZÁKONĚ, nikoli ideologiemi nedemokratickými, jejich hodnotami a cíli. Možnost, aby státní moc pověřila etickou výchovou ve státních školách církve, by byla v rozporu s výše citovaným ustanovením čl. 2 odst. 1 Listiny. Nedosáhnou-li lidé a představitelé státní moci uznání existence ZÁKONA a respektování jeho norem v každodenním životě, hrozí nebezpečí, že do jejich ideologie pronikne mylný a nemocný názor, že účel světí prostředky. Zdravou společnost netvoří jen pěkné moderní budovy s dobrou infrastrukturou a dobrou hmotnou úrovní všech jejích členů, ale tvoří ji v první řadě dobrá duchovně-mravní úroveň občanů. Proto by v každé obci a městě měla být kulturní komise, která by prioritu demokracie podporovala. Preventivní obranu demokracie před nedemokraty nemůže zajišťovat ministerstvo obrany a ministerstvo vnitra. Tu může zajistit jen řádná, dlouhodobá výchovná a osvětová činnost ministerstva školství a ministerstva kultury, rodin a médií. Již samo slovo řádný obsahuje slovo řád, tj. ZÁKON. Za kompetentní pro zajištění navrhované příručky o podstatě a prioritě demokracie lze považovat v prvé řadě adresáty této petice.


Nedemokratické strany pomíjejí fakt, že prvotním strůjcem a dárcem lidské moci, a tím i moci státní není člověk, ale Inteligentní moc přírody a vesmíru, která naprogramovala stupně vývoje minulého i budoucího lidstva v připraveném kosmickém prostředí. Optimální životní styl vložila tato inteligence do ZÁKONA, na rozdíl od zvířecí říše, která má svůj optimální životní styl vrozený přímo ve svých instinktech. Pravdu o tom, že Inteligentní moc přírody je nadřazena každé moci lidské i státní, obsahuje i známé přísloví Čí chleba jíš, toho píseň zpívej. Píseň, kterou mají lidé zpívat, nese název ZÁKON. Nahradí-li lidé i státní moc píseň ZÁKONA svou vlastní, svévolnou písní, je to odklon od demokracie, svobody a ZÁKONA. Trvá-li tento odklon, tj. amoralita, delší dobu, nositel moci se naplňuje tmou, která nastoluje v člověku i v politické straně svou vlastní ideologii tmy, která je hlavním zdrojem překážek zdravého vývoje lidské moci a zdrojem impulsů ke kriminální činnosti.


Svoboda = moc = demokracie nejsou prázdný rám, do něhož si každý může vložit, co chce, protože v tomto rámu je již odedávna Inteligentní mocí vesmíru a přírody vložen ZÁKON, který je objektivně nejvyšší hodnotou a prioritou všech demokratů i demokracií na planetě Zemi. Jednotlivci i skupiny lidí, národy si mohou cílevědomě zvolit příklon k ZÁKONU spojený s osvobozováním se od amorality, tj. od porušování ZÁKONA, nebo odklon od ZÁKONA spojený s osvobozováním se od norem ZÁKONA, zejména od moudrosti a lásky přijetím nebezpečné zásady, že účel světí prostředky. Odedávna však platí, že kde se nebude dodržovat ZÁKON, tam zavládne tma, nedůvěra, demoralizace, nejistota, obavy, šikana, kriminalita, korupce, brutalita, nemoci, úrazy, přírodní pohromy, totalita, nespravedlnost, zákeřnost, násilí, terorismus, války. V takovém prostředí se nežije dobře nikomu. Tam, kde se začne dodržovat ZÁKON a kde se ZÁKON stane prioritou všech hodnot, tam začne kultivace lidských povah prostřednictvím demokratické výchovy, směřující ke zduchovňování lidí. To je též smyslem vývoje všech lidí na Zemi. Narodili jsme se pro to, abychom směřovali ke světlu, tj. k dobru, nikoliv do tmy, tj. ke zlu, podvodům, zákeřnosti, násilí.


ZÁKON určuje meze lidské svobodě, moci, demokracii i většinovému hlasování.
K uznání ZÁKONA mohou přispět tyto informace:


1.1. Vše ve vesmíru podléhá přírodním zákonitostem a daným možnostem vývoje.
1.2. Člověk je nedílnou součástí přírody a vesmíru včetně své inteligentní svobody-moci.
1.3. Inteligentní lidská svoboda-moc podléhá morálnímu ZÁKONU přírody.
(Logický důkaz o existenci mravního ZÁKONA)


2. „Nad libovůlí lidí a vlád je mravní ZÁKON, který zavazuje jak lidi veřejně působící, tak soukromníky, jak národy, tak jednotlivce a je zločinem tento ZÁKON porušovat.“ (Champetier de Ribes, francouzský zástupce v Norimberském procesu)


3. (Dva odstavce z básně Josefa Kainara)
Zákonů máme velkou spoustu.
Jimi je lidský život řízen,
směr letu včelek
do divizen,
hrabání psů i bzukot
chroustů.


Tož řekněme si, lidské děti,
že máme vyvinutý sklon
zákony zchytra obcházeti.
Však i když chytrý jsi jak Belzebubův syn,
tož teda
Přírodní ZÁKON, běda, běda, obejít tak či onak nelze.4. Definice zákona
„Zákon je pravidlo, jež stanovila pro jednání inteligentní bytosti jiná bytost inteligentní, jež nad onou první má moc.“
(Anglický právník J. Austin.)


Otázka směřující ke kořenům (jádru) demokracie:
Mohly slepé síly přírody a vesmíru darovat lidem inteligentní moc, kterou samy nemají a neznají?5. Biblické texty o ZÁKONU
Tvůj Zákon je pro mne lepší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra. (Žalm 119, 72)
Hospodinův Zákon je dokonalý, udržuje při životě. (Žalm 19, 8)
Hřích je porušení Zákona. (1 Jan 3, 4)
Ti, kdo se vzdálí Tobě a Tvému Zákonu, zahynou. (Žalm 73, 27)
Nuže, choďme v Hospodinově světle (tj. Zákonu). (Izajáš 2, 5; Žalm 19, 9)
Tvého Zákona se budu držet ustavičně, navěky a navždy. (Žalm 119, 44)6. „Jak se znovu vrátíme k přesvědčení, že morální řád (ZÁKON) je svrchovaným pánem světa?“ (Český filozof Emanuel Rádl, 1873-1942)


Z výše uvedených důvodů navrhuji adresátům této petice realizovat petiční návrh na napsání a vydání stručné a srozumitelné příručky o nejdůležitějších demokratických hodnotách a prioritě ideologie čisté demokracie (ve zkratce IČIDE) a tuto vzorovou příručku pak zařadit do školní výuky a použít ji i pro osvětovou činnost ministerstva kultury. Tato petice navrhuje vytvořit podmínky, aby se lidé stávali povahově lepšími a zdravějšími i na základě poznatků duchovní vědy, k jejímž největším představitelům patří Alma Excelsior, civilním jménem Marie Kubištová z Boskovic. Bližší informace o ZÁKONĚ a IČIDE lze nalézt na webových stránkách SPMZ (Sdružení přátel morálního Zákona) s adresou www.spmz.info a v publikacích SPMZ, jejichž autorem je Alma Excelsior a František Venzara. Vzorovou příručku o podstatě demokracie lze považovat za nutnou podporu základního lidského práva na demokracii. Toto právo patří k nejdůležitějším lidským právům.


JUDr. František Venzara (tel. 585 386 025)
Nádražní 28
783 13 ŠTĚPÁNOV u OlomoucePoznámka: Petice byla odeslána oběma adresátům doporučeně dne 1. 9. 2006.

 

<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!