120.Návrh na výměnu neúspěšného systému politických stran systémem odborníků pro jednotlivá ministerstva


Současná krize ekonomická i společenská dokazuje, že systém politických stran nevyhovuje existenčním zájmům občanů a je třeba jej nahradit systémem jiným, nejlépe systémem odborníků pro jednotlivá ministerstva. Předsedové jednotlivých Sdružení by se automaticky stali ministry svých ministerstev. Předseda Sdružení odborníků pro morální výchovu by zastával současně i funkci předsedy vlády. Toto ministerstvo by bylo nutno nově vytvořit. V úvahu by mohlo přijít i zřízení ministerstva kontroly a zrušení Parlamentu a snad i úřadu prezidenta. 

            Zdrojem státní moci zůstávají tedy občané, kteří se mohou stát členem některého Sdružení odborníků a podílet se aktivně na činnosti tohoto Sdružení. Zdrojem lidské moci jsou naši skuteční duchovní Rodičové, Otec vesmíru a Matka přírody. Ti též předurčili smysl lidské existence na Zemi, jímž je kultivace lidské psychiky, tj. lidského myšlení (ducha) a cítění (duše). Toto je priorita pro celou říši lidskou, nejen pro jednotlivé státy a EU. Můžeme hovořit i o zduchovňování člověka, v náboženské  terminologii o království Božím, k němuž se má člověk stále přibližovat, až se s ním začne ztotožňovat. Tomuto přibližování člověka k Bohu říká duchovní věda „cesta Zákona moudrosti a lásky“. Je to cesta náročná, ale má větší cenu než výhra mnoha miliard. Pravdu má tedy Korán, v němž je napsáno: „My nebesa a Zemi a vše, co je mezi nimi, jsme pro zábavu nestvořili“. (Korán 21:16) 


           

1.
Bůh a jeho přírodní morální Zákon

1.        Harmonie vesmírných zákonů zjevuje inteligenci tak vysoké úrovně, že všechno lidské myšlení a poznávání je svrchovaně mizivé. (Albert Einstein)

2.        Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. (Matouš 6:33) (Této Nejvyšší  inteligenci vesmíru říkají křesťané Bůh, též Hospodin. Muslimové používají název Alláh. Nepřímo se zde naznačuje, že nebudeme-li hledat jeho duchovní svět a nezačneme-li se zduchovňovat v rámci čisté demokracie, můžeme nějakou přírodní či lidskou katastrofou přijít nejen o hmotný majetek nebo zdraví, ale i o sám život na Zemi.)

3.        Jako je jen jeden Bůh, tak musí být jen jeden světový názor, založený na  znalosti přírodního morálního Zákona, který je projevem vůle Boží. Takový světový názor již existuje a je určen pro šesté vývojové období lidstva, kulturu všebratrskou, filadelfickou. (Viz Zjevení, poslední kniha Nového zákona, 3:7-13. Informace o této nejnovější etapě vývoje říše lidské ovlivnily i vznik těchto webových stránek www.cz-eu.eu.)

4.        Chceš-li žít pro sebe, žij pro jiné. (Seneca)

5.        Což si libuji v smrti svévolníka? Je výrok Panovníka Hospodina. Zdalipak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ? (Bible)

6.        Přikázání (Zákona mravního) plň z lásky k Bohu a nikoliv ze strachu před ním. (Talmud)

7.        Člověk, jenž hledá štěstí ve vnějším blahobytu, staví svůj dům na písku; skutečné štěstí může dát jen shoda vnitřního života s vůlí Boží. (Malory)

8.        Ačkoli naše bytosti žijí v dohledu nebes, přece náš duch zůstává uzavřen v jeskyni naší vlastní povahy a zvyků, jež nás zásobují nezměrným množstvím omylů a bezcenných názorů. (F. Bacon)

9.        Co jedinec, stát, národ ubere na právu, pravdě, spravedlnosti, snášenlivosti, to přidává na neštěstí, jež nutně přináší autoregulace zákona mravní rovnováhy. Co jsi ubral na zdraví, přidáš na nemoci. V tom je ten zákon. Co ubereš na dobru, přidáváš na zlu, jež tě stihne. Morálka platí i přes to, vyskytnou-li se její teoretičtí popírači, ať už jsou jimi jedinci, nebo celé společenské skupiny. Je ovšem možno na čas morálku zapřít, snažit se ji oklamat, usilovat žít z náhražek za morálku. Možno ji zapřít před tváří příjemnosti a rozkoše, možno nad ni postavit zákon prospěchu, zákon moci anebo lži, ale to všechno neznamená, že už přestala existovat. (Prof. Arnošt Bláha)

10.      Jak se znovu vrátíme k přesvědčení, že morální řád je svrchovaným pánem světa? Všichni lidé jsou povinni bojovat za spravedlnost a pravdu; svět bude osvobozen ve jménu pravdy, nikoli násilí. (Profesor Emanuel Rádl)2.
Láska

1.        Egoismus, opak Lásky, je silou, která odděluje člověka od duchovního bytí. (Alma Excelsior)

2.        Smyslem života lidského je vývoj lásky. Láska je hybnou pákou veškerého duchovního vývoje lidstva. Všebratrská Láska je cestou k sjednocení. (Alma Excelsior) 

3.        Jen vzrůst duchovní lásky mezi lidmi může změnit stávající pořádek společenský. (L. N. Tolstoj) (Nikoli jen politická moc, peníze a ekonomika. F.V.)
 
4.        Chceš-li žít pro sebe, žij pro jiné. (Seneca)

5.        Zlo  se vždy rodí tam, kde schází láska. (Hermann Hesse)

6.        Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. (A. Einstein)

7.        Duchovní práce pro bližní je tou nejlepší modlitbou. (Alma Excelsior)

8.        Bez lásky je život prázdný. (Ernst M. Arnd)

9.        Když se láska stane naší duchovní přirozeností, všechna naše těla nabývají dobrého duchovního základu. Uzpůsobují se nadsmyslnému poznání a očišťují se od sobectví a materialismu. (Alma Excelsior)

10.      Bůh je láska. (1. List Janův)3.
Demokracie

1.        Demokracie bez morálky neexistuje. A morálku lze založit jen na víře v Boha. (Profesor dr. Ing Libor Brom) (Totéž platí i pro důvěru. Ani tu nelze  nikde koupit či nadekretovat.)

2.        Politické strany, které nepochopily své úkoly a své kontrolní poslání, místo kontroly vlády a správy, braly do svých rukou vládu a správu státu a vládly samy.(Edward Beneš)   (Politické strany tak narušily správný názor, že stát je pro občany, nikoli občané pro stát.)

3.        Demokracie patří k nejvíce ceněným, ale k nejneurčitějším z politických termínů moderního světa – píše se ve Slovníku politiky nakladatelství Penguin. Kdo procesem vyprazdňování slov snad nejvíce trpí, bylo v poslední době snad nejvíce slovo „demokracie“. (Hayek)

4.        Demokracie není pouze státní a administrativní forma, nýbrž názor na život a na svět. (T. G. Masaryk, dále jen TGM)

5.        Demokracie zredukovaná na volby nebo většinové hlasování zůstává demokracií jen podle jména. (Jan Zdražílek)

6.        Vývoj školy, v tom je vývoj demokracie. (TGM)

7.        Demokracie pravá … je uskutečňováním Božího řádu (tj. Zákona morálního) na Zemi. (TGM)

8.        Demokracie je stálým úsilím o výchovu občanstva vůbec. (TGM)

9.        Bez mravní obrody lidí nebude lepší demokracie. (Edward Beneš)

10.      Pokud nebude slovo demokracie jasně definováno, budeme žít v absolutním zmatku idejí, velmi výhodném pro demagogy a despoty. (Alexis de Tocqueville)  4.
Výchova

1.        Lamennais ustavičně dokazoval, že žádné vnější reformy  a změny nemohou zlepšit postavení lidu, nebude-li se lid  ustavičně snažit o mravní zdokonalení. Zlepšení každého jednotlivého člověka je nejjistější prostředek jak zlepšit život světa. (Lamennais F. R. -  1782-1854, francouzský spisovatel)

2.        Infekce společnosti tmou se projevuje jejím falešným materialistickým a ateistickým světovým názorem. Agresivní projevy (včetně terorismu) naznačují, že člověk se již dostal pod nadvládu tmy-zla, aniž si to uvědomuje. (SPMZ)

3.        Výchova (lidské povahy, charakteru) je důležitější než vzdělávání. (Platon)

4.        Ježíš chce, aby moc byla službou; svět (tj. tma) chce, aby byla vládou.
(L. N. Tolstoj)

5.        Další osudy lidstva  zcela závisí na jeho duchovním obratu, na morálním stavu lidí. (Berďajev)

6.        Tma trůní ve státě, v němž lotři dlí na výsluní. (S. J. Lec)

7.        Rosťte duševně a pomáhejte druhým růst. To je obsah (smysl) celého života. (L. N. Tolstoj)

8.        Na to, aby člověk žil, aniž by chápal smysl svého života, je jen jeden prostředek: žít v ustavičném omámení tělesném, vyvolaném tabákem, alkoholem, morfiem, nebo v duševním omámení z rozptýlení, potěšení a radovánek všeho druhu. (Naše poznámka: sem patří  i nabídka adrenalinových zážitků.)

9.        Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou.  (Buddha

10.      Když se ze státu odstraní spravedlnost, co jiného je potom stát než společnost na páchání zločinů ve velkém. (Sv. Augustin)

 (11/2012, Venzara -SPMZ)<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!