22. MOUDROST MORÁLNÍHO ZÁKONATVOŘÍ ZÁKLAD UNIVERZÁLNÍHO SVĚTOVÉHO NÁZORU ČISTÉ DEMOKRACIE PODNÁZEV:
POMŮCKA PRO VÝCHOVU A SEBEVÝCHOVU NOVÝCH KVALITNÍCH DEMOKRATŮ 839 citátů vybral a uspořádal František Venzara (F. V.)

UKÁZKY z výše uvedené knížky (ISBN 80-865-19-02-3) vybral F. V. Zdroj citátů je uveden ve výše uvedené knize.

Podstatou lidského vývoje není zvyšování vnějších hodnot, nýbrž zvyšování hodnot vnitřních. (E. Oesch) (Naše poznámka: I milionáři páchají sebevraždy.) Citát č. 1

Co jedinec, stát, národ ubere na právu, pravdě, spravedlnosti, snášenlivosti, to přidává na neštěstí, jež nutně přináší autoregulace zákona mravní rovnováhy. Co jsi ubral na zdraví, přidáš na nemoci. V tom je ten zákon. Co ubereš na dobru, přidáváš na zlu, jež tě stihne. (Naše poznámka: Dříve či později.) 2

Každý se musí ve svém životě rozhodnout, komu bude sloužit - těm mocným, nebo těm bezmocným, lži, nebo pravdě, násilí, nebo lásce, zlu, nebo dobru. 3

Společnost bez charakterů hnije, společnost na charaktery bohatá prospívá, zdárně se rozvíjí a rozkvétá. Proto je nejdůležitější prací vychovatelů národa, aby mladé občany učili býti charakterními. (4)

Všechny děti by měly slyšet nějakou nauku o poctivosti a mravnosti. 6

Nedá se říci, že se demokracie u nás (v CZ-ČR) nevyvíjí. Ona se vyvíjí. Ale opačným směrem. 16

Jen jediným prostředkem možno zvítězit nad obecným zlem v životě: Mravním zdokonalením vlastního života. 18

Jelikož podléháme kosmickému řádu, máme tento řád znát. 20

Pokrok neznamená to, že je více strojů, ale že lidé jsou mravně lepší. 36

Je třeba modernizovat myšlení, nikoli zbraně. 56

Bůh je světlo a tma v něm není vůbec. 80

Nemylte se, s Bohem nejsou žerty! Co kdo zasel, to taky sklidí. 87

Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. 90

Já (Ježíš) jsem cesta, pravda i život. Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. 109
Spojení s Bohem dává člověku neobyčejnou moc přemáhat zlo. 123

Duch se nikdy nerodí a nikdy neumírá. Jelikož se nezrodil, nemůže zemřít. Je věčný a neumírá, když umírá tělo. (Bhagavadgíta) 144

Při slunci a jeho jasu, při duši a při tom, kdo dal jí vyrovnanost a vdechl jí hříšnost i bohabojnost! Kdo ji očistí, ten jistě vydělá, a kdo ji zanedbá, ten jistě prodělá. 158

Žít bez víry neznamená žít, ale živořit. 170

Dnes je nedostatek víry výrazem hlubokého zmatku a zoufalství. 171

Nikdy si v modlitbě nežádej něco přímo pro sebe. 185

Pravda žije z Boha a Bůh v ní. 194

Duch má mít přednost před tělem. 208

I když ti nad hlavou visí meč, ústa ať mluví pravdu. 214

Proměňujte se obnovou své mysli. 226 (Porovnejte, prosíme, svou ideologii s ideologií vzorové demokracie.)

Pravá demokracie spočívá na mravnosti. 263

Moudrý muž není fanatikem stran. 265

Láska patří k nejdůležitějším (duchovním, tj. jemnohmotným) energiím vesmíru. 71a

Láska je život pro jiné, nikoli pro sebe. Svému okolí a lidské společnosti posloužíme nejlépe, jsme-li sami něčím celým a pořádným. (Opakem lásky je egoismus.) 277

Pravda o nevěstincích a o znásilňování nás přesvědčí, že spojení těl lásku nevytvoří. 354
Pravda o nevěstincích a o znásilňování nás přesvědčí, že spojení těl lásku nevytvoří. 361

Nerozumní nabývají rozumu neštěstím. 361

Není-li dřevo, uhasne oheň. 390 (Není-li nevědomost, nemoudrost, neláska a nespravedlnost, uhasne zlo.)

Demokracie pravá, založená na lásce a úctě k bližnímu a k bližním všem, je uskutečňováním Božího řádu na Zemi. Demokracie je stálým úsilím o výchovu občanstva vůbec. Má-li demokracie nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale nepřekonávat demokracii. 411

Hospodářský vývoj, který člověka ničí, je šílenstvím. 422

Demokracie zredukovaná na volby nebo většinové hlasování zůstává demokracií jen podle jména. 446

Snaž se žít tak, abys nepotřeboval násilí. 493

Křesťanství nezklamalo, ale zklamali křesťané. 508

Rozumem, nikoli násilím máme vést lidi k pravdě. 516

Zachovávej řád a řád zachová tebe. 531

Vědeckotechnická revoluce musí být doprovázena i morální revolucí. 541

Porušují-li se zákony, pak zemi čeká rozvrat. 548

Veškeré zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti a vše to je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých. 561

Čistých cílů nelze dosáhnout nečistými prostředky. 566 Nejvyšším cílem člověka je stát se božím spolupracovníkem. 569

Drogy - toť neuvědomělý výraz zoufalství mladých lidí z prázdnoty. 593

Bičem dítě nevychováš. 601

Svádět od víry je horší než zabíjet. 647

Sebevražda je vzpourou proti božské Vůli. 650

Nedá se žít jenom z ledniček, politiky, účtování a křížovek. 656

Úsilí je nevyhnutelnou podmínkou mravního zdokonalování se. 670

Hleď tedy, ať v tobě není tma místo světla. 673

Všechna slova, chybějí-li činy, jeví se planými a prázdnými. 696

Msta je nesmysl. 707

Žít pro jiné není jen zákon povinnosti, ale i zákon štěstí. 709

Lidé, kteří se živí masem, napomáhají nepřímo zabíjení zvířat na jatkách, a tím na sebe berou i příslušný díl odpovědnosti za zabíjení zvířat. 745

Zvířata jsou našimi mladšími bratry. Zvířata získávají stykem s lidmi a rozvíjejí svou individualitu, čímž se připravují k svému příštímu lidství. Teprve až se lidstvo zřekne pojídání masa, rozkvete morálka a světový pokrok netušenou měrou. Teprve tehdy se uplatní skutečně princip Kristovy všelásky na Zemi. Pojídání masa má vzápětí karmu prolévání lidské krve a vybíjí se válkou. 750

Nikdo není opravdovým služebníkem Božím, kdo se stará přemrštěně o světský přepych. 765

Dříve než onemocníš, pečuj o své zdraví! 779

Člověk, jenž hledá štěstí ve vnějším blahobytu, staví svůj dům na písku; skutečné štěstí může dát jen shoda vnitřního života s vůlí Boží. 784

Neumíš-li ovládnout hněv, ovládne on tebe. 799

Úsměv navazuje kontakt mezi lidmi. Úsměvem je svržen stav nepřátelství a nastolen stav vzájemné úcty. Na tom základě stojí naše civilizace. 804

Člověk nemá většího nepřítele než sebe sama. 805

Pravdy je možné šířit, ale není možné je vnucovat. 809

Mnohdy jsou nejdůležitější věci ty, o nichž toho víme nejméně. 815

Má-li zlo triumfovat, potřebuje jediné - aby slušní lidé nedělali nic. 825

Ačkoliv si nemůžeme vybrat, co se nám stane, můžeme si vybrat, jak na to zareagujeme. 831

Vyměňte své nesprávné názory za správné! 834

Kdo se přidrží Zákona, získá moudrost! 835

Duchovní práce pro bližní je tou nejlepší modlitbou. 836
<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!