6. STRUČNÝ NÁSTIN VŠELIDSKÝCH MRAVNÍCH NOREM

Čína
Vládne-li moudrý, zpevňuje páteře lidí. Kde se nebude dodržovat Zákon, tam zavládne temno. Ani slabost obranných opevnění, ani rozbití a rozprášení armády, ani vypálení a zničení polí, ani vydrancování a vyplenění obydlí není pro krajinu tak velkou pohromou, jako když vrchnost přestane respektovat principy cesty TAA (tj. Zákona, a tím i demokracie), jako když se bezpráví stane v krajině zákonem! Co sám si nepřeješ, nečiň jiným! Milujeme-li někoho, je možno nenamáhat se v jeho zájmu? Vstupujeme do zrození, vcházíme do smrti. Je přímo povinností úředníka nenásledovat rozkazů velících zlé.

Indie
Myšlení přede vším jde, všeho pánem je, vše z něho pochází. Jestliže se člověk při každé příležitosti nesnaží žít pro druhého a pomáhat mu, pak opravdu nežije správným životem. Nejlepším cílem je vyučování Zákona. Dar poznání Zákona předčí každý dar.

Egypt
Miluj pravdu a spravedlnost! Nebuď stranický! Stále se vzdělávej. Pracuj, dobývej si poctivě chleba. Nemluv zbytečně. Nesváděj ke hříchu. Neopíjej se! Bojuj proti lži! Neštvi se za bohatstvím. Nekraď. Neutiskuj slabé. Miluj své bližní. Nedopouštěj se bezpráví. Pusť se v zápas s tím, kdo se prohřešuje lží.

Antika
Mozek je nástrojem duše. Všemu vládne zákon. Nemá se ani splácet bezpráví bezprávím, ani se nemá nikomu činit zlé, a to ani kdyby člověk cokoli zkoušel od lidí. Dbej, aby ničemové neměli přednost před řádnými lidmi. Vždyť přece víš, že morálka celého státu je obrazem těch, kteří jsou u moci. Věřte, že chybují ti, kdo spolu spí jen pro rozkoš. Oh ti nešťastní! Dobra sice dychtí dojít stále, k Zákonu však, jejž světu dal bůh, jsou slepí a hluší; jsouce poslušni jeho a rozumu, žili by šťastně. Die vševládný, vysvoboď lidi z té zhoubné nevědomosti.

Korán
Buď trpělivý vůči tomu, co tě postihne, neboť to patří k podstatě věcí! Kdo zlé koná, sám proti sobě tak činí. Běda těm, kdo život pozemský více než budoucí milují, od cesty odvádějí, a aby křivá byla, si přejí. A kdo více bloudí než ten, kdo za vášní svou jde? Kdo svou duši očistí, ten jistě vydělá, a kdo ji zanedbá, ten jistě prodělá. Dodržujte své závazky. A co jiného zůstane, odejde-li pravda, než bloudění?

Bible
Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Bedlivě dbej, aby ses neobracel k ničemnosti a nevolil ji raději než utrpení. Nebude mi vzorem, co ničemník páchá. Všichni, kdo mne, moudrost, nenávidí, milují smrt. Moudrost nevejde do zlovolné duše. Za žádných okolností se neutíkej ke lži. Nebuď obojaký! Nepropůjčuj se k páchání zla! Vyměňte nesprávné názory za správné. Mějte podíl na práci pro pravdu. Nikomu nenadržujte! Hledejte, co je nad vámi, k tomu směřujte, ne k věcem pozemským! Každý ať má na mysli to, co slouží druhému, ne jen jemu. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří. Neveďte zahálčivý život! Manželé ať jsou si věrni! Všichni, kdo neuvěřili pravdě a nalezli zalíbení v nepravosti, budou odsouzeni k uvěření lži. Tvé řády dávají život těm, kdo se jimi řídí. Zákon Tvých úst, ten je pro mě lepší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra. Co jsi učinil ty, to bude učiněno tobě, vrátí se ti to na hlavu, jak zasluhuješ. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Kdo bádá v Zákoně, bude jím prostoupen. Statečně stůjte při Zákonu!

<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!