114. Má-li demokracie nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale nepřekonávat demokracii. (T. G. Masaryk)

 

Prvotním nedostatkem demokracie České republiky byla hned na počátku roku  1993 první věta v článku 2 odstavec 1  Listiny základních práv a svobod: „Stát je založen na demokratických hodnotách. Nedostatek této věty nespočívá v ní samé, ale v tom, že jí chybí jasná formulace, o které demokratické hodnoty se jedná, aby mohly být závazné i pro budoucí představitele státní moci. Překonat tento nedostatek lze snadno doplněním citované věty o určení, o jaké demokratického hodnoty se jedná. Nová formulace by pak vypadala takto: „Stát je založen na demokratických hodnotách nevýlučné demokracie a …“ Nedostatečné původní znění vytvořilo nutnost pro politické strany a hnutí, aby tento nedostatek nahradily až ve svém vládním programu o tom, jak naloží se svěřenou jim státní mocí. Výlučné stranické zájmy však na prioritu morálky před lidskou mocí, penězi a ekonomikou zapomněly a Parlament tuto chybu schválením stranického vládního programu vždy jen potvrdil. Nevýlučná demokracie je totožná s ideologií zdravé demokracie, poněvadž i ta je založena na přírodním morálním Zákoně (dále jen Zákoně). Význam Zákona pro demokracii potvrdil zástupce Francie v Norimberském procesu s nacisty Champetier de Ribes těmito slovy: „Nad libovůlí lidí i vlád je mravní zákon, který zavazuje jak lidi veřejně působící, tak soukromníky, jak národy, tak jednotlivce. Je zločinem tento zákon porušovat.“ Jde o stejný Zákon, o němž se píše v Bibli: „Hřích je porušení Zákona.“ (1. List Janův 3:4) Tento náboženský názor je však demokratičtější, než  formulace, že stát je založen na blíže neurčených demokratických hodnotách.

Následky této neúplnosti definice demokracie popsal prof. Jan Keller v deníku Právo ze dne 14. 7. 2012  v článku Jistější než imunita. Z článku uvádíme: „Krok za krokem byl u nás vybudován systém organizované nezodpovědnosti. V jeho rámci se v 90. letech privatizovalo, v jeho rámci se (ne)čerpají evropské dotace, v jeho rámci jsou odkláněny veřejné prostředky formou tzv. reforem. V systému, který zde vznikl, není možno dohledat, která vláda a o kolik vlastně zadlužila naši zemi. I když státní dluh už překročil 40 procent HDP, žádná z minulých vlád nepřevzala zodpovědnost ani za jedno jediné procento.Všechny se tváří, že dluhy pouze snižují. I když v systému podezřelých státních zakázek mizí sumy srovnatelné s objemem vyplacených sociálních dávek, nikdo se neobává, že by se snad zjistilo, o koho náš stát tak vzorným způsobem pečuje a komu tak astronomicky zvedá životní úroveň.“

Poněvadž demokraty, kteří se řídí Zákonem,  nelze nadekretovat, je nutno, aby státní moc vytvořila  podmínky pro výběr opravdových demokratů do vysokých vládních funkcí a vytvořila podmínky pro výchovu nových demokratů zřízením centrální služby, nejlépe vysoké školy morální výchovy, která by měla výchovu demokratů na starosti. Možnost, že výchovu demokratů zajistí nedemokraté, je nereálná.F. V. 7/2012


<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!