71. Poznámky k názoru, že Lid je zdrojem veškeré státní moci

 

vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. (Článek 2 odst. 1 Ústavy ČR č. 1/1993 Sb.)


Z historie víme, že v mnoha státech veškerá státní moc patřila králům a jejich dědicům. Aby věta, že lid je zdrojem státní moci nevedla k domněnce, že zdrojem státní moci jsou jen parlamentní volby lidu, položme si otázku, co je prvotním zdrojem moci člověka. Tím prvotním zdrojem je myšlení, které si postupně vytváří vlastní světový názor, ideologii. Slovo lid je množina milionů příčetných a plnoprávných občanů s nejrůznějšími světovými názory a z nich odvozenými životními styly a nejrůznějšími cíli. Součástí každé ideologie je volba určitých cílů a prostředků, jak zvolených cílů dosahovat. A právě schopnost prostřednictvím zvolených prostředků a sil zvolený cíl uskutečnit nazýváme mocí. K dosažení cíle používá moc podřízené nositele moci i slepé síly strojů a lidských vynálezů. Vedle moci jednotlivého člověka existují i moci nejrůznějších organizací. Nás zajímá demokratická státní moc, kterou popisuje a obsahuje Ústava ČR. Tuto moc do ní vložili moudří zákonodárci, kteří věděli, že demokracii netvoří jen instituce, ale obsazení těchto institucí státem placenými důvěryhodnými úředníky. Zárukou, že státní moc nebude egoisticky zneužívána, jsou občané, kteří již vědí a jsou o tom přesvědčeni, že účel (cíl) nesvětí (neomlouvá) špatné, tj. amorální prostředky k dosažení cíle. Lákavější je formulace této zásady, která říká, že dobrý cíl dovoluje použít i špatné prostředky, aby už mohlo být jen dobro. Porušování těchto zásad známe z minulosti i současnosti jako totalitní moc, korupci, kriminalitu a terorismus státní, veřejný i tajný, soukromý i náboženský. Aby nedemokraté nezískali moc nad poctivými demokraty, to by měl zajistit i demokratický volební zákon a zákon o politických stranách a hnutích. Jen samy programy politických stran rozlišení na demokraty a nedemokraty zpravidla neumožňují. To umožňuje jen znalost jejich ideologie. Opakem ideologie materialistické a ateistické je ideologie demokratická, založená na dodržování přírodního morálního Zákona. Lze tedy říci, že zdrojem veškeré naší státní moci není třeba i malý počet voličů v parlamentních volbách, ale tím zdrojem je Ústava ČR č. 1/1993 Sb. Prevencí i lékem proti egoistickému osobnímu i skupinovému zneužívání státní moci by měla být široká demokratická výchova všech občanů, zejména v rodinách a školách.

Názor, že demokratická státní moc je trvalá a neměnná, potvrzuje článek 9 odst. 2 Ústavy ČR, v němž je stanoveno, že Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. V odstavci 3 téhož článku je napsáno: Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu. V ustanovení článku 2 odstavec 1 Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. je napsáno, že Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. I toto ustanovení potvrzuje existenci stálé ústavní demokratické moci, jejíž obsah tvoří základní demokratické hodnoty a principy. Výlučné ideologie jsou ideologie stranické, stranické jsou i ideologie nejrůznějších náboženství a církví. Ideologie demokratická je nadstranická, nadčasová, nadcírkevní i nadnáboženská a platí v celé říši lidské. Je tedy plně nevýlučná. Promítnutí této ideální demokracie do životní praxe států i lidí je různé, výborné i nedostatečné. Důležitý je směr vývoje, který může být kladný i záporný. Obsah základních demokratických hodnot a principů demokratické ideologie popisuje brožura Sedm základních a neměnných principů lidského vývoje, s podnázvem Co máme vědět a dělat, abychom se začali naplňovat životodárným světlem, nikoli smrtonosnou tmou, která by z nás učinila vývojový odpad. (SPMZ, Štěpánov u Olomouce 2007). Text této brožury je uložen pod číslem 64 této webové stránky. V Ústavě ČR tyto hodnoty uvedeny nejsou. Jen snaha lidské moci cílevědomě poznávat a dodržovat uvedené základní demokratické hodnoty a priority vytváří demokratickou lidskou moc. Okamžikem převzetí mocenských funkcí by měli noví demokratičtí úředníci odložit své stranictví a vykonávat svěřené jim pravomoci jen v souladu se základními hodnotami demokratické státní moci, která je trvalá i neměnná a kterou není tudíž třeba novými volbami obnovovat.

Všechny poctivé občany by měla spojovat snaha o řádnou výchovu demokratů. Zákonité následky porušování morálního demokratického Zákona dávají jistotu, že ve správný čas překážky vývoje k ideálům demokracie odpadnou a šíření znalosti základních demokratických hodnot, principů najde pochopení a podporu všech představitelů státních mocí, médií a většiny občanů.

8/2010
<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!