86. Korán o stezce vzhůru vedoucí a o vztahu islámu k jiným církvím


1. Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého, … veď nás stezkou přímou, … (1:1/2; 5/6)

2. Víš ty vůbec, co je to stezka vzhůru vedoucí? (90:12)

3. Bůh je ochráncem těch, kdož uvěřili, a dal jim vyjít z temnot ke světlu. (2:258/257)

4. Uvěřte v Boha a posla Jeho a veďte boj na cestě Boží majetky svými i osobami svými! A to bude pro vás nejlepší, jestliže jste vědoucí. (61:11)

4. A bojujte na stezce Boží proti těm, kdož bojují proti vám, avšak nečiňte bezpráví, neboť Bůh nemiluje ty, kdož se bezpráví dopouštějí. (2:186/190)

5. Bojujte na stezce Boží a vězte, že Bůh je slyšící, vševědoucí! (2:245/244)

6. A jistě budete vystaveni zkouškám na majetcích svých i osobách svých a uslyšíte od těch, jimž se dostalo Písma před vámi, i od modloslužebníků mnoho zlého. Budete-li však trpěliví a bohabojní, shledáte, že to patří k podstatě věcí. (3:183/186)

7. Ti, kdož uvěřili, bojují na stezce Boží, a ti, kdož neuvěřili, bojují na stezce Tághúta. Bojujte proti přátelům satanovým, vždyť slabé jsou proti vám úklady satanovy! (4:78/76)

8. Rci: „On Bůh je jedinečný, … a není nikoho, kdo je mu roven.“ (112:1; 4)

9. Já vpravdě jsem Bůh a není božstva kromě Mne; (20:14)

10. A spolu s Bohem žádné jiné božstvo nevzývej, abys nebyl z potrestaných, … (15:213)

11. A satani je budou z cesty Boží odvracet, zatímco lidé budou v domnění, že správně jsou vedeni. (43:36/37)

12. On jediný zná nepoznatelné a nikoho do svých tajemství nezasvěcuje kromě těch, jež oblíbil si ze svých poslů; (72:26; 27)

13. Bůh nevzal si žádné dítě a není vedle Něho božstva jiného, … (23:93/91)

14. Přibližuje se k lidem zúčtování jejich, zatímco lhostejně se odvracejí. (21:1)

15. My nebesa a zemi a vše, co je mezi nimi, jsme pro zábavu nestvořili; (21:16)

16. A darovali jsme již předtím Abrahamovi správné vedení, neboť jsme o něm věděli. Hle, pravil (Abraham) otci svému a lidu svému: „Co je to za sochy, jichž se tak usilovně přidržujete?“ Odpověděli: „Shledali jsme, že otcové naši je uctívali.“ Pravil: „Vskutku vy i vaši otcové ve zjevném bludu jste!“ I řekli: „Přišels k nám s pravdou, anebo jsi jedním z těch, kdo žertují?“ Odpověděl: „Ba právě naopak! Váš Pán je Pánem nebe a země a On obé stvořil. A já jsem jedním z těch, kdož to dosvědčují. Při Bohu, dozajista nastrojím úklad modlám vašim, jakmile záda vaše se obrátí. A rozbil je na kousky všechny kromě té největší z nich - snad oni sami se k ní navrátí.“ I řekli: „Kdo tohle božstvům našim udělal, ten věru mezi nespravedlivé patří!“ A zeptali se jej: „Byls to ty Abrahame, kdo s našimi božstvy se tohle odvážil učinit?“ Odpověděl: „Nikoliv, to tenhle největší z nich udělal, zeptejte se jich, jestliže mohou promluvit!“ Nevěřící řekli: „Ty přece víš, že vůbec nemluví!“ Abraham pravil: „Pročpak tedy uctíváte vedle Boha něco, co vám ani neprospívá, ani neškodí? …“ (21:52/51 až 64/63)

17. Konáte-li dobro, sami pro sebe tak činíte, a konáte-li špatné, proti sobě tak činíte. (17: 7)

18. A kdo doufá v setkání s Pánem svým, ať zbožné skutky koná a nechť v uctívání nepřidružuje nikoho k Pánu svému! (18:110)

19. Božstvem vaším budiž Bůh jediný. (16:23/22)

20. Když dotkne se lidí neštěstí, Pána svého vzývají a kajícně se k Němu obracejí. Když jim však potom dá ochutnat milosrdenství Svého, hle, část z nich Pánu svému společníky přidává, aby tak nevděčni byli za to, co jsme jim uštědřili. (30:32/33; 33/34)

21. Není božstva kromě Něho a u Něho je cíl konečný. (40:3)

22. Kdyby si byl Bůh přál mít děti, byl by si věru vybral podle libosti z těch, které stvořil. (39:6/4)

23. Pravil Luqmán synu svému napomínaje jej: „Synáčku, nepřidružuj nic k Bohu, vždyť přidružování je věru křivda nesmírná. (31:12/13)

24. Hle, takový je Bůh, Pán váš i pravda! A co zůstane jiného, odejde-li pravda, než bloudění? Kam jste se to jen obrátili? (10:33/32)

25. Ukažte mi ty, které jste mu přidali jako společníky! Však nikoliv! On jediný je Bůh, mocný a moudrý!“ (24:26/27)

26. Cokoliv Bůh otevře lidem z milosti Své, to nikdo jim nemůže zadržet, však cokoliv On zadrží, toto nikdo nemůže poslat kromě Něho. A On mocný je i moudrý. (35:2)

27. Pro ty, kdo neuvěřili, určen je trest přísný. (35:7)

28. Kdo si přeje moci … vždyť jedině Bohu náleží moc veškerá; k Němu stoupají slova dobrá a On skutek dobrý k sobě pozvedá. Pro ty, kdož úklady zlé chystají připraven je trest přísný a úklady jejich se v niveč obrátí. (35:11/10)

29. To, co jsme ti vnukli z Písma, je pravda potvrzující to, co již předtím bylo sesláno. A Bůh je dobře zpraven o služebnících svých a jasně je vidí. (35:28/31)

30. Rci: „Pán můj věru zakázal jen necudnosti veřejné i tajné, hřích a bezprávnou svévoli; a dále abyste přidružovali k Bohu to, k čemu On neseslal oprávnění, a mluvili o Bohu to, o čem nemáte ponětí.“ (7:31/33)

31. Pomněte dobrodiní Božího a nešiřte po zemi pohoršení!“ (7:72/74)

32. Vždyť přítelem mým je věru Bůh, jenž Písmo seslal - a On bezúhonným je přítelem, (195/196) zatímco ti, které vedle Něho vzýváte, nejsou schopni pomoci ani vám, ani sobě samým.“ (196/197)

33. Máme snad vzývat vedle Boha něco, co nám nemůže ani prospět, ani uškodit, a obrátit se nazpět po stopách svých poté, co Bůh nás již jednou uvedl na stezku správnou, podobni tomu, jemuž satani dali zbloudit na zemi, ačkoliv má přátele, kteří volají zvouce jej k cestě správné: Pojď k nám!“ Rci „Vedení Boží je věru jediné správné vedení. A bylo nám nařízeno, abychom se odevzdali do vůle Pána lidstva veškerého. (6:70/71)

34. Tvůrce nebes a země jak by mohl mít děti, když nemá družku žádnou a sám stvořil všechny věci a o všem je vševědoucí. (6:101)

35. Nebudou s tebou spokojeni ani židé, ani křesťané, pokud nebudeš následovat náboženství jejich. Rci: „Vedení Boží je jediné správné vedení!“ Budeš-li však následovat učení jejich scestná poté, co dostalo se ti vědění, nenalezneš pak proti Bohu ani ochránce, ani pomocníka žádného. (2:114/120)

36. Rcete: „Uvěřili jsme v Boha a v to, co seslal nám, i v to, co seslal Abrahamovi, Ismaelovi, Izákovi, Jakubovi a kmenům, i v to, co bylo dáno Mojžíšovi a Ježíšovi, a v to, co bylo dáno prorokům od Pána jejich. My nečiníme rozdíl mezi nimi a do vůle Pána svého jsme odevzdáni!“ (2:130/136)

37. Jestliže uvěří v něco podobného tomu, čemu vy věříte, pak půjdou po cestě správné; jestliže se však odvrátí, pak věru jsou v rozkolu. Však Bůh ti proti nim postačí, vždyť Bůh je věru slyšící, vševědoucí! (2:131/137)

38. … Budeš-li pak následovat učení jejich scestná poté, co dostalo se ti vědění, budeš věru jedním z nespravedlivých. (2:140/145)

39. … svádět od víry je horší než zabíjet. (2:214/217)

40. … nicméně muži jsou o stupeň výše - a Bůh je mocný a moudrý. (2:229)

41. A dali jsme Ježíšovi, synu Marie, znamení jasná a posílili jsme jej Duchem svatým. (2:254/253)

42. Nebudiž žádného donucování v náboženství! … (2:257/256)

43. Bůh je ochráncem těch, kdož uvěřili, a dal jim vyjít z temnot ke světlu. (2:258/257)

44. Uvěřil posel v to, co od Pána jeho mu bylo sesláno, a uvěřili všichni věřící v Boha, anděly Jeho i Písma Jeho i posly Jeho - a My neděláme rozdíl mezi posly Jeho - a řekli: „Slyšeli jsme a uposlechli jsme; o odpuštění Tvé prosíme, Pane náš, a u Tebe je konečný cíl náš!“ (2:285)

45. Vy, kteří věříte! Poslouchejte Boha a poslouchejte posla Jeho a nečiňte nicotným konání své! (47:36/34)

46. On seslal ti Písmo s pravdou, potvrzující pravdivost dřívějšího, a On seslal i Tóru a Evangelium již předtím jako správné vedení pro lidi a seslal spásné rozlišení. Zajisté ty, kdož ve znamení Boží nevěří, očekává trest strašný, neboť Bůh věru mocný je a pán pomsty. (3:2/3; 2/4; 3/4)

47. On je ten, jenž seslal ti Písmo, v němž některé verše jsou pevně stanovené, a ty jsou podstatou Písma, zatímco jiné jsou víceznačné. Ti, v jichž srdcích je odchýlení, následují to, co je v něm víceznačné, usilujíce tak o rozkol a snažíce se o svévolný výklad toho; však nezná výklad toho nikdo kromě Boha. Ti však, kdož pevní jsou ve vědění, hovoří: „My v ně jsme uvěřili; vše, co obsahuje, od Pána našeho je!“ A připomínají si to jedině ti, kdož rozmyslem jsou obdařeni. (3:5/7)

48. Náboženstvím jediným u Boha jest věru islám. (3:17/19)

49. A hle, pravili andělé: „Marie, Bůh ti oznamuje zvěst radostnou o Slovu, jež od Něho přichází, jehož jméno je Mesiáš, Ježíš syn Mariin, a bude blahoslavený na tomto i onom světě a též jedním z těch, kdož k Bohu budou přiblíženi. A bude mluvit s lidmi již v kolébce i jako dospělý a bude patřit mezi bezúhonné. Pravila: „Pane můj, jak bych mohla mít syna, a když se mne smrtelník žádný dosud nedotkl?“ Pravil: „Takto Bůh tvoří to, co chce; když o věci nějaké rozhodne, řekne toliko „Staniž se!“ a stane se. A naučí jej Bůh Písmu a Moudrosti a Tóře a Evangeliu. A byl poslem dítkám Izraele: (3:40/45; 41/46; 42/47; 43/48; 43/49)

50. Rci: „Vlastníci Písma! Pojďte ke slovu rovnému pro nás i pro vás a shodněme se, že nebudeme sloužit nikomu leč Bohu a nebudeme k Němu nic přidružovat a že si nebude brát jeden druhého za Pána místo Boha!“ Obrátí-li se však zády, pak jim řekněte: „Dosvědčte, že my jsme do vůle Boží odevzdáni!“ (3:57/64)

51. Rci: „Uvěřili jsme v Boha i v to, co seslal nám a co seslal Abrahamovi, Ismaelovi, Izákovi, Jakubovi a kmenům, i v to, co bylo dáno Mojžíšovi a Ježíšovi a prorokům od Pána jejich. My nečiníme rozdíl mezi nimi a do vůle Jeho jsme odevzdáni.“ (3:78/84)

52. Kdo touží po jiném náboženství než po islámu, nebude to od něho přijato a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí. (3:79/85)

53. Přidržujte se pevně provazu Božího všichni a nerozdělujte se! Pomněte dobrodiní Božího k vám, když byli jste nepřáteli a On opět sblížil vaše srdce a stali jste se - díky milosti Jeho - bratry; (3:98/103)

54. Nechť stane se z vás obec, jež bude vzývat k dobrému, přikazovat vhodné a zakazovat zavrženíhodné. A takoví budou blažení. (3:100/104)

55. Vy, kteří věříte! Neživte se lichvou, rozmnožujíce dvakrát zisk, nýbrž bojte se Boha, snad budete blažení. (3:125/130)

56. Žádná duše nemůže zemřít jinak než z dovolení Božího a podle zapsané a pevně stanovené lhůty. … (3:139/145)

57. Vy, kteří věříte! Budete-li poslušni těch, kdož nevěří, věru vás oni nazpět obrátí a vy se k tomu vrátíte a ztrátu utrpíte. Nikoliv! Bůh je vaším ochráncem a On nejlepší je z pomocníků. (3:142/149; 143/150)

58. … spolehni se na Boha, neboť Bůh miluje ty, kdož na Něj spoléhají. Bude-li vám pomáhat Bůh, nikdo nemůže být nad vámi vítězem! (3:153/159;154/160)

59. A Bůh nehodlá vás seznámit s nepoznatelným, nýbrž vybírá si, koho chce ze Svých poslů. Věřte v Boha a posly Jeho, … (3:174/179)

60. A jistě budete vystaveni zkouškám na majetcích svých i osobách svých a uslyšíte od těch, jimž se dostalo Písma před vámi, i od modloslužebníků mnoho zlého. Budete-li však trpěliví a bohabojní, shledáte, že to patří k podstatě věcí. (3:183/186)

61. A vzpomeň si, jak pravil Ježíš, syn Mariin: „Dítka Izraele, já jsem vskutku poslem Božím k vám, potvrzujícím pravdivost toho, co bylo přede mnou sesláno z Tóry, a oznamujícím vám radostnou zvěst o poslu, jenž přijde po mně a jehož jméno Ahmad bude.“ (61:6)

62. On (Bůh) je ten, jenž seslal služebníku Svému znamení jasná, aby vás vyvedl z temnot ke světlu. A Bůh je vůči vám shovívavý a slitovný. (57:9)

63. Vy, kteří věříte! Bojte se Boha a věřte v posla Jeho! On dá vám podíly z milosrdenství Svého a uštědří vám světlo, s nímž půjdete … (57:28)

64. … a nepřivozujte si smrt! (4:33/29)

65. Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký. (4:38/34)

66. Ctěte Boha a nepřidružujte k Němu nic! (4:40/36)

67. Bůh věru neodpustí, je-li k Němu něco přidružováno, ale odpustí, komu chce, věci jiné než toto. A kdokoli přidružuje k Bohu, ten dopouští se hříchu těžkého. (4:51/48)

68. Bůh neodpustí, je-li k Němu něco přidružováno, ale odpustí vše, co je mimo toto, tomu, komu chce. A kdo přidružuje k Bohu, ten zabloudil zblouděním dalekým. (4:116)

69. Ani Mesiáš, ani andělé přiblížení neopovrhují tím, aby byli služebníky Božími. (4:170/172)

70. On je Bůh - a není božstva kromě Něho - vládce, přesvatý, mír, věrný, ochránce bezpečný, mocný, samovládný, velmožný; oč slavnější je Bůh než to, co k Němu přidružují. (59:23)

71. Spolehni se na Boha, neboť Bůh zajisté stačí jako ochránce. (33:3)

72. A bojujte usilovně za Boha s úsilím, jež si zaslouží! (48:77/78)

73. Bůh vám přislíbil, že se zmocníte kořisti hojné, a On ji pro vás uspíšil a odvrátil od vás ruce oněch lidí. A učinil tak, aby se to stalo znamením pro věřící a aby vás uvedl na stezku přímou. (48:20) A přislíbil vám i jinou, nad níž dosud nemáte moc, zatímco ji Bůh již objal ve svém věděn, vždyť Bůh nad věcí každou je všemocný. (48:21)

74. A On je ten, jenž vyslal posla Svého se správným vedením a s náboženstvím pravdivým, aby mu dal zvítězit nad každým jiným náboženstvím. (48:28)

75. Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Bohem je ten, kdo je nejbohabojnější - a Bůh je vševědoucí a dobře spravený. (49:13) A říkají kočovní Arabové: „Uvěřili jsme!“ Rci: „Neuvěřili jste! Spíše řekněte: ‚přistoupili jsme k islámu!‘, neboť víra ještě nevešla do srdcí vašich. (49:14) Věřícími jsou pouze ti, kdož uvěřili v Boha a posla Jeho a poté nepodlehli pochybnostem, nýbrž bojovali majetky i osobami svými na cestě Boží - a tito jsou věru upřímní. (49:15)

76. Vy, kteří věříte! Modloslužebníci jsou věru nečistota! (9:28)

77. Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma - dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi. (9:29) A říkají židé: „Uzajr je syn Boží!“ a říkají křesťané: „Mesiáš je syn Boží!“ A taková je řeč, již ústy svými pronášejí, a napodobují tak řeč oněch, kdož před nimi byli nevěřící. Nechť Bůh proti nim bojuje! Do jaké to lži upadli! (9:30) A vzali si učence své a mnichy své za pány vedle Boha a stejně tak i Mesiáše, syna Mariina, ačkoliv jim bylo přikázáno uctívat toliko Boha jediného. A není božstva kromě Něho, jenž slávou svou povznesen je nad ty, kdož jsou k Němu přidružováni! (9:31)

78. On je ten, jenž vyslal posla svého se správným vedením a náboženstvím pravdivým, aby zvítězilo nad všemi náboženstvími jinými, i když se to nelíbí modloslužebníkům. (9:33)

79. Vy, kteří věříte! Bojte se Boha a buďte s pravdomluvnými! (9:120/119)

80. A sděl jim (lidem hanebníků) podle pravdy příběh dvou synů Adamových, když oba přinášeli oběti; a byla od jednoho z nich oběť přijata, zatímco od druhého nikoliv. I pravil tento: „Věru tě zabiji!“ I odpověděl onen: „Bůh přijímá oběť jen od bohabojných. (5:30/27) Vztáhneš-li na mne ruku svou, abys mne zabil, já na tebe svou ruku nevztáhnu, abych tě zabil, neboť se věru bojím Boha, Pána lidstva veškerého. (6:31/28)

81. Vy, kteří věříte! Bojte se Boha a hledejte způsob, jímž byste se k Němu přiblížili! Bojujte usilovně na Jeho cestě - snad budete blažení! (5:39/35)

82. A seslali jsme Tóru, v níž je správné vedení i světlo; (5:48/44)

83. A vypravili jsme ve stopách jejich Ježíše, syna Mariina, aby potvrdil pravdivost toho, co obsaženo bylo předtím v Tóře, a dali jsme mu Evangelium, v němž je správné vedení a světlo, aby potvrdilo pravdivost toho, co bylo předtím v Tóře, a stalo se správným vedením i varováním pro bohabojné. (5:50/46)

84. Nechť vlastníci Evangelia soudí podle toho, co Bůh v něm seslal; ti pak, kdož nesoudí podle toho, co Bůh seslal, jsou hanebníci. (5:51/47)2/2011 

<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!