107. I současná globální finanční a ekonomická krize v EU je zákonitým následkem dlouhodobého nedodržování norem přírodního morálního Zákona bankami, ekonomy, politiky i řadovými občany


Schola vitae, tj. Škola života je i název knížky vydané v roce 2009 Nakladatelstvím PRAGMA, Praha V Hodkovičkách 2/20, Praha 4. Autorem této knihy je Albert Ignatěnko. Z této knížky uvádíme následující informace.

1. Měli bychom pochopit, že násilí, zastrašování a jakékoliv formy vnucování jsou v rozporu s kosmickými zákony harmonie, jsou základem disharmonie, jsou charakteristikami světa temnot a zla. Svět Stvořitele je světem Lásky, nekonečného, trpělivého navrhování a čekání na naše opětovné prozření. (Str. 37)

2. Projevem Antisvěta je také STRACH z neznámého, strach z čehokoliv. Strach je jedním z největších omezení, kterými nás Antisvět spoutává, činí z nás nedůvěřivé a agresivní bytosti, žijící v neustálých obavách o své přežití. Strach nás zbavuje síly, naděje, víry a lásky, a tak nás také vzdaluje od poznání Stvořitele. (41)

3. Antisvět není věčnou konstantou, skutečně existuje a působí na nás podle již popsaných schémat. Pokud si je uvědomíme, můžeme daleko rychleji dosáhnout kvalitativní změny našeho vědomí. I na této planetě zlo postupně zmizí. Většina bytostí bude přeorientována. Tato proměna se uděje o to rychleji, čím aktivněji jí my sami budeme napomáhat. V současné době se změnily i celkové podmínky k přeorientaci. Mnohé Duše se samy probouzejí a začínají hledat novou cestu k postupnému, mírovému přerodu společnosti, která se nebude transformovat ekonomicky, ale především LIDSKY. (45)

4. Proto opakuji - Antisvět bude všemožně brzdit proces transformace a postupné úplné eliminace jeho vlivu na naší planetě - bude nás hlasem těch, kteří slyší na jeho nápovědu, donekonečna ubezpečovat, že zlo je stálou kategorií a v našem životě se ho nemůžeme definitivně zbavit. (47)

5. Cesta k rychlému odčinění karmy:
    1. Žít podle kosmických zákonů, dodržovat je vždy a za všech okolností
    2. Naučit se odpouštět všem a všecko
    3. Vidět ve všem jen dobré
    4. Napomáhat přeorientaci lidí s velkou karmou
    5. Pomáhat slabým, chudobným, potřebným
    6. Nést Pravdu Stvořitele, věnovat se misionářství
    7. Napomáhat rozvoji společnosti, evoluci civilizace
    8. Neustále směřovat k poznání podstaty bytí
    9. Podělit se s druhými o vědomosti, dovednosti a návyky
    10. Usilovat o vytvoření jednotné, svobodné, demokratické, nedělitelné civilizace
        „Zlatého věku“ (145)

6. Doposud jsme stravu v souvislosti se zdravím hodnotili jen podle množství kalorií, podle obsahu vitaminů, stopových prvků, minerálů či jiných živin, sestavovali jsme různé kombinace, diety - ale vždy jsme zkoumali pouze materiální obsah pokrmu. Nové objevy současné vědy však odhalily i další skutečnosti: pokrmy a tekutiny jsou vynikajícími nositeli informací, které do nich vědomě či nevědomě vkládáme. Z praxe velmi dobře víme, že jinak chutnají pokrmy připravené s láskou a jinak jen pouhou rutinou. Každý pokrm i nápoj má tedy i energo-informační hodnotu. Psychoenergosugestologická úprava pokrmů a nápojů je jednou z nejjednodušších cest k zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva. (191)

7. Bez pokory, překonání egocentrizmu, bez znalosti kosmických zákonů a podstaty Bytí, věd o energicko-informační výměně mezi člověkem, Zemí, vesmírem, bez víry ve Stvořitele a jeho pomoci nemůžeme v životě zvítězit. Nyní již víme, že fyzická smrt neexistuje - naše Já se transformuje do nové formy vědomí a život pokračuje. Za všechny své myšlenky a činy však musíme splácet dluhy. Neutečeme před nimi. Nedají se vykoupit žádnou finanční částkou, stejně tak jako se nedá zpět koupit ztracené zdraví. (196)

8. Duchovní zdraví - i když si to zatím mnozí neuvědomují - tvoří základ zdraví fyzického, psychického i bioenergetického, tj. fundamentální osnovu pro náš psychofyzický a intelektuální vývoj. Člověk, jak jsme si již řekli, je energo-informační systém, který má přímé i zpětné spojení s centrem řízení, nebo-li se Stvořitelem, se Zemí i se společností. Duchovnost je základ zdraví a dlouhověkosti člověka. Mnozí hledají duchovnost v imaginární pasivitě a odloučení od společnosti, v pravidelné účasti na náboženských obřadech, v meditacích atd. a neuvědomují si, že mnohem důležitější je naše skutečné myšlení a konání, náš každodenní život. Nakolik jsme schopni žít a neporušovat kosmické zákony? Do jaké míry jsou Zákony Stvořitele součástí každé naší myšlenky a každého našeho činu? (325)

9. Uvědomte si, že základem našeho zdraví je především naše schopnost umění žít podle kosmických zákonů Otce Stvořitele a neporušovat je. (330)

10. Pedagogika je základem přípravy a výchovy člověka 21. století. Nové metody výuky a výchovy nové poznatky musí rychle proniknout k učitelům i žákům. Bez transformace pedagogiky nemůžeme zvládnout informační explozi 21. století, nemůžeme připravit dostatečně kvalifikované odborníky, schopné zvládnout náročnou transformaci společnosti. Cíl: zavedení nových intenzivních pedagogických metod výchovy, korekce a výuky, výchovy a formování člověka budoucnosti na kvalitativně novou a vyšší úroveň. (373-374)

11. Pozvednutí duchovní, kulturní a intelektuální úrovně obyvatelstva automaticky povede ke snížení kriminality. (381)


***

Připomeňme si moudrý výrok prof. MUDr. Jany Synkové, Dr.Sc., ministryně školství a tělovýchovy ČSR. RP 28. 3. 1989:
V podmínkách přestavby společnosti jsou a budou odpovědnost, mravnost a morální kvality lidí nejdůležitějším hybným faktorem a zárukou šťastného života vůbec.
28.10.2011<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!