127. Ekonomika a její cíle souvisejí s morálním zdravím společnosti


1. Společnost bez charakterů hnije, společnost na charaktery bohatá prospívá, zdárně se rozvíjí a rozkvétá. Proto je nejdůležitější prací vychovatelů národa, aby mladé občany učili být charakterními. (J. Holeček 1853-1929)
2. Nejlépe polepšíš lidstvo, když polepšíš sebe. (F. Vymazal)
3. Pokrok neznamená to, že je více strojů, ale že lidé jsou mravně lepší. (Dominik Pecka)       
4. Nenaučíme-li se energicky omezovat své potřeby a nároky, podřizovat své zájmy  morálním imperativům, podlehneme jako lidský rod záhubě. (Alexandr Solženicyn) 
5. I když ti nad hlavou visí meč, ústa ať mluví pravdu. (Uzbecké rčení) 
6. Proměňujte se obnovou své mysli. (Římanům 12:2)
7. Pravá demokracie spočívá na mravnosti. (Tomáš Garrigue Masaryk, dále jen TGM, první prezident Československa)
8. Čistých cílů nelze dosáhnout nečistými prostředky. (Albert Camus)
9. Nikdy není pozdě na cestu k dobrým mravům. (L. A. Seneca ml.) 
10. Mnohdy jsou nejdůležitější věci ty, o nichž toho víme nejméně. (Emil Oesh) 
11. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením … (Efezským 4:22-24)   
12. Jedna z tezí uznávaných po listopadu 1989 říkala, že spolu s materiálním chátráním přineslo období komunistické nadvlády také hluboký úpadek mravní. Povětšině se tato intuitivně přijímaná pravda objevila bez hlubšího rozboru i ve volebních programech některých stran, ale tím jejich zaujetí pro mravní otázky skončilo. Politika vlády se pak soustředila na obnovu tržního hospodářství, zatímco otázky mezilidských vztahů zůstaly stranou. Poctivě prováděná politika by se však měla starat alespoň o mravní výchovu ve školách a podporovat v tomto směru nevládní organizace. Čeští politikové se opakovaně hlásí k demokratickým tradicím národa, nesnaží se však vůbec o nápravu narušených tradic mravních. (Jan Zdražílek v ČTD č. 108 z 9.1.1996)
13. Jsem přesvědčený, že chyby nelze napravit v dohledné době jenom prostřednictvím církve. Je třeba vypracovat nějakou osnovu určenou školám, jakýsi mravní řád, který je podobný tomu, co  učí  katolická církev,  aby  se lidi naučili nekrást a to ostatní, co je vlastně v Desateru. Všechny děti by měly slyšet nějakou nauku o poctivosti a mravnosti. Myslím, že ministerstvo školství něco podobného chystalo. Jinak se lidská společnost rozloží úplně. (ThDr. Anastás Opasek, arcibiskup břevnovský, Český deník z 23.12.1994)
14. Nikdo nepochybuje o nebezpečí všeobecné demoralizace našeho národa. Dalo by se proto důvodně předpokládat, že ohrožená společnost bude ze všech sil podporovat každé etické hnutí, jehož posláním je náprava mravů. Vládní činitele neznepokojuje ani tak mravní devastace národa, jako přílišný vliv náboženství, který už nedal spát našim soudruhům. To nelze nazvat jinak, než duchovní slepotou a je právě zarážející, že se projevuje u našich představitelů, kteří by do budoucnosti měli vidět nejjasněji.
15. Národy nečiní velikými především jejich velikáni, ale vyspělost nesčíslných průměrných lidí. (Josef Jungmann)
16. Největším kapitálem národa jsou jeho mravní kvality. (N. G. Černyševskij)
17. Když stát upadá, množství zločinů vzrůstá. (J. J. Rousseau)
18. Nejhorší bludy a zlořády naší doby pramení z úplného odtržení morálky od politiky.  (Vladimír Sergějevič Solovjev (1853-1900)
19. Demokracie je stálým úsilím o výchovu občanstva vůbec. (TGM)
20. Nedá se říci, že se demokracie u nás nevyvíjí. Ona se vyvíjí, ale opačným směrem. (M. Petrášek v ČTD č. 115 z 9.2.1996)
21. Jen jediným prostředkem možno zvítězit nad obecným zlem v životě: Mravním zdokonalením vlastního života. (L. N. Tolstoj)
22. Díky přínosu duchovního poznání Almou Excelsior má český národ naději, aby se vzpamatoval z materialistického a ateistického omámení a zachránil sebe i jiné. (SPMZ 1995, str. 21)
23. Klíčem k řešení současné situace v ČSSR je morální obroda obou našich národů. (Valtr Komárek v RP z 1.12.1994)
24. Vězte, že Hospodin je Bůh, on učinil nás, a ne my sami sebe. (Žalm 100)
25. Bůh je světlo a tma v něm není vůbec. (1 J 1:5)
26. Kristus svou obětí na Golgotě spojil opět nebe se Zemí a umožnil nalézt cestu zpět do duchovního světa každému, kdo přijme jeho impuls. (Alma Excelsior)
27. Nikdy jsem nebyl ateistou, neboť nebylo dne, abych nemyslel na Boha. Jsem rozhodný odpůrce materialistického názoru na svět. Žít mravně je pravé uctívání Boha. Nedovedu si představit našeho člověka, který by rostl bez poznání Ježíše a jeho učení. Ježíš – ne Caesar – opakuji, toť smysl našich dějin a demokracie. (TGM)
28. Náboženství je exoterní formou zasvěcení, které je uzpůsobeno veškerému lidstvu a odpovídá určité evoluční zralosti určité doby. Za náboženstvím je tajný zdroj duchovního zasvěcení, z něhož náboženství vzniklo. (Alma Excelsior)
29. Dobře se žije jen v takové společnosti, kde morálka, pravda, spravedlnost je to nejdůležitější. (Jan Patrius z Dortmundu)
30. Uzavřel jsem před omylem dveře svojí duše. Pravda řekla: „Jakpak já teď dovnitř dostanu se? (R. Thákur)
31. Kořenem zla je nedostatek poznání. (Konfucius)
32. Od Ježíše učíme se soustřeďovat lásku na bližním. Jenom láska všech ke všem, přes hranice věku a zemí spojí lidstvo a přinese mu mír. (TGM)
33. Egoismus je silou, která odděluje člověka od duchovního bytí. (Alma Excelsior)
34. Je mnoho náboženství, ale jen jedna mravnost. (J.Ruskin)
35. Má-li se jakékoliv zlo sprovodit ze světa, je třeba odstraňovat příčiny, ze kterých vyrůstá nebo které jeho existenci usnadňují. (Jaroslav Prokopec)
36. Tma trůní ve státě, v němž lotři dlí na výsluní! (S. J. Lec)
37. Totalitní povaha režimu spočívá ve zničení individuální schopnosti lidského jednání a přeměně lidí ve spoluviníky a spolupachatele zločinů totalitního ovládání. (M. Bednář)
38. Snaž se žít tak, abys nepotřeboval násilí. (Talmud)
39. Zlo se u nás i nadále vyplácí, je do našich genů znovu pumpováno. (Josef Kudláček v dubnu 1994)
40. Stát je pro občanstvo, nejsou občané pro stát. (TGM)
41. Není pravda, že o všem rozhoduje hospodářství. Rozhodující je morálka. (A. Solženicyn)
42. Z Riegrovy závěti: „Musíme v přední řadě dbát o osvětu národa. Nesluší nám ze zřetele pouštět mravní jeho zvelebení a zušlechtění jeho národní povahy. (F. L. Riegel, 1818-1903 stál v čele české politiky od r.1860 až do r. 1891)
43. Zachovávej řád a řád zachová tebe. (Sv. Augustin)
44. Ještě před zhruba padesáti lety zde žila početná skupina hrdých lidí – část jich zavraždili nacisté, část komunisté a část emigrovala v několika vlnách. Co zbylo? Národ snažící se pouze přežít. Je zřejmé, že naše společnost je těžce nemocná. (ČTD č. 97/1995)
45. Dějiny lidstva se stále více stávají něčím mezi výchovou a katastrofou. (H. G. Wells)
46. Nic není nebezpečnější, než vliv soukromých zájmů na veřejné záležitosti. (Jean Jacques Rousseau)
47. Nad libovůlí lidí a vlád je mravní Zákon, který zavazuje jak lidi veřejně působící, tak soukromníky, jak národy, tak jednotlivce. Je zločinem tento Zákon porušovat. (Francouzský zástupce u Norimberského soudu s nacisty)
48. Je-li ve státě dostatek ctnostných a moudrých, pak jeho vláda bude dobrá. 
Ctít schopné a čestné lidi, toť základ vládnutí. (Mo-c‘) 
49. Jestliže stát pověří (funkcemi) moudré a schopné, bude vzkvétat, jestliže je odvrhne a nastoupí cestu tyrana, bude upadat. (Wang An-š)
50. Nuda jako nemoc se šíří celým světem. Nuda je neoddělitelné dvojče duchovní prázdnoty. Unudění lidé jsou prázdní lidé. Nuda je nemoc, která napadá každého, kdo nemá pro co žít – kromě sebe samého. Mnoho mladých lidí často v touze uniknout nudě hledá vzrušení v alkoholu, drogách a neuznává žádná omezení. I dospělí často pociťují stejný nepokoj. Čím víc se lidé odvracejí od Boha, tím víc se snaží vytvořit si třeba jen umělou iluzi smysluplné existence. Žádné náhražky však neuspokojí lidskou duši. (Brněnské tiskové středisko 1995)
51. Svádět od víry je horší než zabíjet. (Korán, súra 2, 214/217)
52. Každý je magnetem toho, nač myslí. (J. Solar)
53. Úsilí je nevyhnutelnou podmínkou mravního zdokonalování se. (L. N. Tolstoj)
54. Všechna slova, chybějí-li činy, jeví se planými a prázdnými. (Demosthenes)
55. K dobrému jsem dobrý, k nedobrému jsem také dobrý; tak prosazuji dobro. (Lao-C‘)
56. Lidé, kteří se živí masem, napomáhají nepřímo zabíjení zvířat na jatkách, a tím na sebe berou i příslušný díl odpovědnosti za zabíjení zvířat. (Alma Excelsior)
57. Maso a krev nebudete jíst. (1 M. 9:4)
58. Naši tělesní otcové nás vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. (Židům 12:10)
59. Zvířata jsou našimi mladšími bratry. (Alma Excelsior)
60. Bible je mým nejvzácnějším pokladem, bez něhož by ze mne byl ubožák. (I. Kant)
61. Ačkoliv si nemůžeme vybrat, co se nám stane, můžeme si vybrat, jak na to zareagujeme. (Epiktétos)
62. Vyměňte své nesprávné názory za správné! (Bible)
63. Duchovní práce pro bližní je tou nejlepší modlitbou. (Alma Excelsior)
64. Blud nepřestává být bludem, jestliže ho sdílí většina. (Seneca)

65. Množství moudrých je spása světa. (Bible)

 

Děkujeme za finanční podporu na náš účet č. 257346517/0300, název účtu: SP MZ

SPMZ, Fr. Venzara, 7. 3. 2013
<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!