Štěpánov u Olomouce, 14. 2. 2006


Vážená paní poslankyně, senátorko ČR,
vážený pane poslanče, senátore ČR,


píše Vám důchodce (80), vedoucí občanského sdružení přátel morálního zákona, (dále jen SPMZ). SPMZ se zabývá problematikou demokracie, jejíž podstata, jak ukázala tzv. patová situace po loňských volbách, není jasná. Tímto dopisem chce SPMZ přispět k vyjasnění otázky:


26. DEMOKRACIE - CO TO JE?
Dopis poslancům a senátorům Parlamentu ČR


Nejstručnější přirovnání i odpověď zní: demokracie je světlo a vede lidi ke světlu. Antidemokracie je tma a vede lidi do tmy. Světlo znázorňuje život, moudrost, lásku, dobro, demokracii a ráj na zemi. Tma naopak znázorňuje smrt, nevědomost, nezdravý egoismus, zlo, antidemokracii a peklo na zemi. Hlavní rozdíl mezi světlem a tmou spočívá v tom, že existenci světla umožňuje elektromagnetické záření, kdežto existenci tmy umožňuje nepřítomnost, případně nedostatek světla. Tma nemá vlastní elektromagnetické záření, tma je jen bezobsažná nicota. To věděl J. A. Komenský a proto v Anglii napsal knížku Via lucis, tj. Cesta světla.

Představitelem světla ve vztazích mezi lidmi je přírodní morální zákon (dále jen ZÁKON), který určuje meze lidské moci. Svoboda totiž není prázdný rám, do něhož si každý může vložit, co chce. Tam je již odedávna vložen Zákon a svou svobodu, darovanou mu přírodou, uplatní člověk tím, že se osvobodí buď od amorality, tj. od nedodržování Zákona, nebo se postupně začne osvobozovat od nedodržování norem Zákona.

Každý nově zrozený člověk si postupně přisvojuje vlastní ideologii, světový názor, jehož součástí je určitá hierarchie hodnot a cílů a volba prostředků, jak daných cílů dosahovat. Ideologie též rozhoduje o životním stylu člověka. Priorita ideologie souvisí s odpovědí na otázku, jaký smysl má lidský život. Lze říci, že různých ideologií v různé kvalitě a kvantitě, daných životními zkušenostmi, může být tolik, kolik je lidí na Zemi. Vlastní ideologií, která je nejvyšším řídicím systémem lidí, se řídí i právnické osoby, z nichž k nejdůležitějším patří stát a jeho státní moc. Ke dvěma nejdůležitějším ideologiím patří ideologie duchovní a její protipól - ideologie materialistická. Ideologie duchovní je ideologií demokratickou a klade na první místo v pořadí hodnot kultivaci lidského ducha (myšlení) a duše (cítění). Ideologie materialistická klade na první místo zlepšování hmotné úrovně lidí. Toto hmotné zlepšování je však podmíněno kultivací lidské psychiky a vědecko-technickým pokrokem, který nezajišťuje fyzické tělo, ale lidský duch, který je hlavním rozlišovacím znakem říše zvířat a říše lidské. Boj politických stran o volební podíl na státní moci a jen jejich programy podstatu demokracie netvoří. Kritériem pro rozlišení demokracie od nedemokracie a demokratů od nedemokratů je určení zdroje morálních norem pro myšlení, cítění, mluvení, psaní a jednání v říši lidské. Demokraté a Ústava ČR zastávají názor, že morální normy jsou odvozeny z přirozeného práva, tj. ze ZÁKONA, a jsou proto neměnné a stále platné. Nedemokraté zastávají názor, že morální normy si vytvářejí a mění sami lidé. Jenže tak jako na planetě Zemi existuje jen jedna matematika a jedna astronomie v různém stupni poznání u jednotlivců i národů, tak je tomu i s nevýlučnou, tj. nadstranickou ideologií demokracie, též v různém stupnin poznání a praktického používání u různých jednotlivců, národů, států a církví. Z Ústavy ČR lze též usoudit, že stanou-li se členové politických stran představiteli státní moci, jsou povinni řídit se jednotnou demokratickou ideologií založenou na ZÁKONĚ, nikoli svými stranickými ideologiemi, nadřazenými demokracii.

Výše uvedené názory vyplývají z těchto ustanovení Ústavy ČR: „Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.“ (Čl. 9 odst. 2 Ústavy ČR) Ohrozit nebo odstranit základy demokratického státu lze též demoralizací a nedemokratickou výchovou společnosti. „Hodnoty lidské svobody jsou nedotknutelné…“ (Z preambule Ústavy ČR) „Politický systém je založen na existenci politických stran respektujících základní demokratické principy.“ (Z článku 5 Ústavy ČR) „Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.“ (Článek 2 odst. 1 Listiny základních práv a svobod č. 2/93 Sb.) Výlučné, tj. nedemokratické ideologie jsou ideologie stranické a stát se na ně nesmí vázat, aby státní moc neovládly.

Co působí nedostatek světla v člověku, jeho hlavě, tj. lidské psychice a v lidském podvědomí? Jsou to překážky světla, jejichž podstatu tvoří záporné antidemokratické síly duchovní a duševní, jakýsi vývojový odpad, působící dočasně a zákonitě v celé říši lidské. Na člověku, jeho minulosti a řádné výchově a sebevýchově pak záleží, zda se stane žákem a služebníkem světla a zvítězí nad překážkami tmy, nebo se sám stane tmou. Řečeno pohádkovou terminologií, zda člověk zaprodá svou duši čertu za dočasné výhody. Vstup na cestu světla, tj. ZÁKONA není tedy procházkou, ale bojem. Vše, co odporuje normám ZÁKONA je tmou, amoralitou, kterou mají lidé v sobě objevit a překonat vstupem na cestu světla, tj. ZÁKONA. Zdrojem tmy je i narušení objektivně platné hierarchie hodnot. Kdo z lidí tuto hierarchii poruší tím, že ve svém individuálním či skupinovém zájmu podřadí hodnotu vyšší hodnotě nižší, stává se zdrojem tmy pro sebe i pro jiné. Na vrcholu této hierarchie dané přírodou, je (1) biologicky daná možnost vytvářet si vlastní ideologii. Ideologie podmiňuje vznik (2) lidské svobody - moci, mluvit, cítit a jednat, případně nejednat. Lidská moc umožňuje tvorbu lidského (3) právního řádu. Právní řád má regulovat a usměrňovat (4) lidské jednání, zejména v oblasti financí a ekonomiky. Prioritou globální ekonomiky však není zdravá demokratická ideologie světla, ale zisk, jenž si podřizuje mnohé nositele občanské i státní moci. Snaha každé moci, která se snaží nahradit přírodou ustanovenou prioritu světla demokracie, svou odlišnou prioritou, je politikou antidemokracie, tj. tmy.

Existenci ZÁKONA potvrzuje například Champetier de Ribes, francouzský zástupce v Norimberském procesu: „Nad libovůlí lidí a vlád je mravní ZÁKON, který zavazuje jak lidi veřejně působící, tak soukromníky, jak národy, tak jednotlivce a je zločinem tento ZÁKON porušovat.“ K jádru demokracie míří i definice anglického právního teoretika J. Austina: „Zákon je pravidlo, jež stanovila pro jednání inteligentní bytosti jiná bytost inteligentní, jež nad onou první má moc.“ Naše otázka: Mohly slepé síly přírody a vesmíru darovat lidem inteligentní moc, kterou samy nemají a neznají?

Člověk je směs světla i tmy. Nechce-li se člověk stát kořistí tmy a obstát v souboji světla a tmy v sobě i kolem sebe, je třeba, aby věděl, jakými zbraněmi může v souboji světla a tmy v sobě i kolem sebe je třeba, aby věděl, jakými zbraněmi může v souboji světla a tmy zvítězit. O těchto zbraních, k nimž patří zejména dobrá znalost ideologie demokracie a nenásilí, se píše na webových stránkách SPMZ (Zkratka Sdružení přátel morálního Zákona): www.spmz.info

Na závěr několik citací od demokracii: „Chceme-li skutečně něco změnit na společnosti, bude nám daleko více zapotřebí lidí poctivých než pravověrných straníků.“ (Karel Čapek, 1890-1938) „Není pravda, že o všem rozhoduje hospodářství. Rozhodující je morálka.“ (A. Solženicyn, nar. 11.2.1918) „Demokracie je také mravní očištění společnosti, obnova jejího morálního zdraví.“ (M. Gorbačov v dubnu 1987) „Nejhorší bludy a zlořády naší doby pramení z úplného odtržení morálky od politiky. „ (Ruský filozof V. S. Solovjev, 1853-1900) V životě nedělej nic takového, že bys pak musel mít strach, aby se o tom nedověděli tví blízcí.“ (Řecký filozof Epikuros, 341-270 př. Kr.) „Dějiny lidstva se stále více stávají něčím mezi výchovou a katastrofou. (H. G. Wells, 1886-1946)S pozdravem a přáním dobrého zdraví
vedoucí SPMZ - František VenzaraJUDr. František Venzara (tel. 585 386 025)
Nádražní 28
783 13 ŠTĚPÁNOV u Olomouce

 

<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!