64. Do škol přichází etická výchova


Eva Labusová, redaktorka ČRo 6, informovala čtenáře Týdeníku ROZHLAS číslo 24/2010 (od 14.6.2010) o události, která si zaslouží zveřejnění na těchto webových stránkách.

Pojem etika zahrnuje jak teoretickou disciplínu, tak aplikovanou vědu. Zabývá se mravním a odpovědným jednáním uvnitř lidské společnosti. V ideálním případě inspiruje k chování, které směřuje k dosahování dobra nebo k odvracení zla. Pro současnou českou společnost však bohužel platí, že mezi dobrým a zlým často nerozlišuje. Mnoho lidí je v tomto ohledu zklamáno popřevratovým vývojem, který nám před více než dvaceti lety nabízel jedinečnou možnost začít znovu a lépe, jenže došlo spíš k tomu, že totalitní nenormalita byla nahrazena jinou, byť demokratickou. Jak jinak vysvětlit, že jsme i nadále svědky existence „bezzubého práva“ a relativizujících postojů snad ke všem hodnotám? Na tyto a podobné otázky se snaží odpovědět pořad Českého rozhlasu 6 Hovory o vztazích.

Zpochybňovány jsou i ty nejstarší a nejosvědčenější hodnoty, totiž manželství a rodina. Jejich odvěkou formační a výchovnou roli však nejsme schopni ničím nahradit. A tak čím dál víc dětí vyrůstá v rozbitých nebo nefunkčních vztazích a původní odpovědnost rodiny je přenášena na školu a další státní či občanské iniciativy.


ZA PĚT MINUT DVANÁCT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se k této situaci nedávno postavilo čelem, když po letech přešlapování rozhodlo o zavedení nového doplňujícího samostatného školního předmětu i do osnov základní školy - zahrnuje právě etickou výchovu, a to s účinností od 1. září 2010. Toto rozhodnutí vyšlo z aktuálních výzkumů, které prokázaly, že etická výchova patří v osnovách i v praktické výuce k nejzanedbanější oblasti.
Jak to ale udělat, aby náhlá snaha věnovat se v rámci běžné školní výuky etice nepůsobila kontraproduktivně? Aby žáci to, co měli dostat s mateřským mlékem, vstřebali umělou formou a na cizí půdě? Podle jakých pravidel zpracovat osnovy nového předmětu? Co má být jejich náplní a obsahem? Jak vyřešit nedostatek aprobovaných učitelů? A především - jak motivovat samotné žáky, aby etickou výchovu nevnímali jako křečovitý pokus, který může snadno zavánět pouhým moralizováním?


ŽÁDNÝ EXPERIMENT
„Etiku jako školní předmět je třeba postavit na autentickém zážitku žáků,“ vysvětluje Marie Nováková, spoluautorka koncepce nového předmětu a dlouholetá lektorka etické a sexuální výchovy, pravidelně přednášející žákům i učitelům. „Nezbývá než si natvrdo přiznat, že společenská úspěšnost zúžená po roce 1989 výhradně na materiální stránku života ve skutečnosti úspěch nepřináší. Pokud totiž jako lidské bytosti nejsme schopni prosociálního chování a naším hnacím motorem zůstávají úzce osobní zájmy, nežijeme úspěšný život. O tom svědčí všelijaké destrukce počínaje korupcí a krádežemi přes devastaci životního prostředí až po sexuální promiskuitu, čehož jsme v současné společnosti svědky. Ruku v ruce s tím jde ovšem také pokles osobní spokojenosti projevující se vnitřní nejistotou i narůstající spotřebou návykových látek a antidepresiv. Úsilí o obnovu etického chování prostřednictvím školní výuky z tohoto pohledu není možno vnímat jen jako další náhodný experiment reformátorů školství, nýbrž jako sebezáchovný akt. Společnost, v níž se stanou běžnými zásadní kompromisy, nebo která dokonce bude neetické chování krýt, je ohrožena.“
Obsahem etické výchovy jako samostatného školního předmětu mají být témata aplikované etiky, a především problematika mezilidských vztahů. „Žáci se budou seznamovat s žádoucími způsoby chování na základě vlastních zkušeností, jednotlivé situace potom budou procvičovat přímo ve třídě. Dostanou tak jedinečnou příležitost formovat důležitou součást svého charakteru - prosociálnost - mezi těmi, s nimiž tráví podstatnou část svého času, a sami na sobě pocítit proměnu lhostejného, nebo dokonce ohrožujícího společenství (viz současné problémy se školní šikanou). Nedílnou součástí tohoto procesu by měla být i proměna vztahu mezi žáky a učitelem. Ten by je měl svým příkladem vést k sebereflexi a sebevýchově.“
Zní to jako utopie. Marie Nováková je ovšem na základě svých pedagogických zkušeností optimistická: „Při současné deziluzi z mezilidských vztahů mnozí včetně učitelů rezignovali. Já ale během hodin etické a sexuální výchovy, které vedu na všech stupních škol, často zažívám onu až zázračnou proměnu, jíž dětský kolektiv může projít, pokud se mi podaří vzbudit jeho zájem.Tam, kde se žáci díky společným prožitkům na sebe emočně napojí, automaticky dochází k stmelení, jaké známe například ze skautských oddílů. Možná to zní jako fráze, ale byli jsme stvořeni jako sociální bytosti a každý nakonec touží po blízkosti a sdílení. I pod cynickými slupkami adolescentů, jimž rodina ani společnost dosud nenabídla nic, na čem by jejich lidskost mohla vyrůst, zažívám probouzení a obnovu vedoucí posléze až k novému pohledu na sebe sama i na kolektiv ve třídě. A s tím přichází nové poznání, které lze vyjádřit například touto větou: Na mém názoru záleží, já sám/sama svými postoji rozhoduji o kvalitě svého života!“
Problematice etické výchovy a jejímu zavádění do českých škol bude věnován třídílný seriál v rámci pořadu Hovory o vztazích na ČRo 6. Účast přislíbili lektorka etické výchovy Marie Nováková, dětský psycholog Václav Mertin, ekonom Tomáš Sedláček či pedagogové různých stupňů škol.

Neděle 13., 20. a 27. června, Český rozhlas 6, 19.30Dětí s psychickými potížemi přibylo. Chybějí odborníci, kteří by jim dokázali pomoci.
PRAHA. Krev v pořádku, moč v pořádku, teplota také není? Lékařská vyšetření často neukážou vůbec nic, přesto dítě strádá - za jeho potíže však může psychika. Bolí ho hlava nebo břicho, je vyčerpané a ve škole se nesoustředí, případně se může objevit problémové chování.
„Takových poruch mezi dětmi jednoznačně přibývá“, potvrdil ze zkušenosti dětský psycholog Václav Mertin. Tímto trendem se koncem května zabývali i pediatři na svém odborném kongresu.
Nejde jen o českou specialitu. Problémem se v čím dál větší míře zabývají i přední odborné lékařské zahraniční časopisy.

(Ukázka z článku Radky Wallerové v DNES úterý 8. června 2010.)Všechny děti by měly slyšet nějakou nauku o poctivosti a mravnosti.
Jsem přesvědčený, že chyby nelze napravit v dohledné době jenom prostřednictvím církve. Je třeba vypracovat nějakou osnovu určenou školám, jakýsi mravní řád, který je podobný tomu, co učí katolická církev, aby se lidi naučili nekrást a to ostatní, co je vlastně v Desateru. Všechny děti by měly slyšet nějakou nauku o poctivosti a mravnosti. Myslím, že ministerstvo školství něco podobného chystalo. Jinak se lidská společnost rozloží úplně.

(ThDr. Anastás Opasek, arciopat břevnovský, Český deník z 23.12.1994.)


SPMZ 10. 6. 2010
<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!