Štěpánov u Olomouce, Březen 2007


28. DEMOKRACIE - CO TO JE?
Dopis poslancům Parlamentu EUVážení představitelé EU,
jsem důchodce (80) a navrhuji, aby budoucí Ústava EU obsahovala text, že morální zdraví společnosti má prioritu před zlepšováním jen její hmotné úrovně. K realizaci tohoto textu by mělo patřit i obstarání stručné, nadstranické a nadcírkevní vzorové ideologie demokracie, použitelné pro výchovu a sebevýchovu všech demokracií a demokratů na Zemi.


Zdůvodnění návrhu
Podstatu demokracie lze znázornit světlem, tj. zářivou energií Slunce. Tato energie podmiňuje existenci a vývoj říše lidské na planetě Zemi. Vedle fyzické podvýživy existuje i podvýživa duchovní (myšlení) a duševní (cítění). Tato psychická podvýživa je nebezpečnější než podvýživa fyzická, poněvadž je prvotním zdrojem nemocí psychických i fyzických a vytváří podmínky pro scestný vývoj lidí i demokracie. Energie světla pro duchovně-duševní výživu je obsažena v přírodním morálním zákoně (dále jen ZÁKONĚ). Na lidech a jejich vedoucích záleží, zda tato výživa bude jimi používána. Bez ní se stanou snadnou kořistí tmy.

Opak světla - tma nemá vlastní energii, tma je jen nicota. Tmu v  lidech působí nepřítomnost, nebo nedostatek světla. Hlavní příčinou tmy jsou překážky světla v nás i kolem nás. Tyto překážky jsou vývojovým odpadem života na Zemi i ve vesmíru. Aby lidé naplnili smysl svého života na Zemi, je třeba, aby vstoupili na cestu světla, tj. demokracie a svobody a nad překážkami světla postupně vítězili. Cesta antidemokracie (amorality) vede do tmy, k níž patří zejména násilí, podlost, terorismus, šikana, demoralizace, korupce, lež a také nadřazování dočasných a nižších hodnot (moc, ekonomický zisk) vyšším a trvalým duchovním hodnotám demokracie, bez nichž není možný zdravý a správný vývoj říše lidské.Citáty

1. Tak jako je tělo dříve než šat a může být i bez šatu, tak i duch je dříve než tělo a může existovat i bez něho, neboť tělo není ničím jiným než šatem ducha. (J. A. Komenský, 1592-1670)

2. Demokracie je stálým úsilím o výchovu občanstva vůbec. Demokracie pravá, založená na lásce a úctě k bližnímu a bližním všem, je jen uskutečňováním božího řádu (ZÁKONA) na zemi. Vývoj školy, v tom je vývoj demokracie. Nikdy jsem nebyl ateistou, neboť nebylo dne, abych nemyslel na Boha. Žít mravně je pravé uctívání Boha. Pravá demokracie spočívá na mravnosti. (T. G. Masaryk, 1850-1937)

3. Demokracie bez mravnosti neexistuje. A mravnost lze založit jen na víře v Boha. (Prof. dr. ing. Libor Brom)

4. Člověk nepřišel na svět proto, aby jedl a užíval smyslových rozkoší, ale aby se duchovně vyvíjel službou bližnímu a Bohu. Ne války a násilí, ale slovo pravdy o tom, jak se správně duchovně vyvíjet, celý svět promění. (A. Excelsior, 1887-1956, znalkyně ZÁKONA)

5. Nad libovůlí lidí a vlád je mravní ZÁKON, který zavazuje jak lidi veřejně působící, tak soukromníky, jak národy, tak jednotlivce a je zločinem tento ZÁKON porušovat. (Champetier de Ribes, francouzský zástupce v Norimberském procesu)

6. Na toho, jenž podporuje nevědomost, padá vina za všechny zločiny z nevědomosti stejně, jako padá vina za všechna ztroskotání na toho, kdo zhasl světla majáku. (S. Johnson, 1709-1784)

7. Zákon je pravidlo, jež stanovila pro jednání inteligentní bytosti jiná bytost inteligentní, jež nad onou první má moc. (Anglický právní teoretik J. Austin) Otázka směřující ke kořenům (jádru) demokracie: Mohly slepé síly přírody a vesmíru darovat lidem inteligentní moc?Text tohoto příspěvku k budoucí Ústavě EU je umístěn na www.cz-eu.eu i v dalších jazycích.


Venzara František JUDr., Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce, Tschechische Republik


JUDr. František Venzara (tel. 585 386 025)
Nádražní 28
783 13 ŠTĚPÁNOV u Olomouce

 

<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!