105. Čím lepší je morální zdraví společnosti, tím lepší je její demokracie, tj. opravdová svoboda

Úplné znění ZÁKONA č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, platí od 1. ledna 2010. Ustanovení §§ 140 až 167 obsahují trestné činy proti životu a zdraví. Trestné činy proti životu: Vražda, zabití, vražda novorozeného dítěte matkou, usmrcení z nedbalosti, účast na sebevraždě.

Trestné činy proti zdraví: těžké ublížení na zdraví. Ublížení na zdraví, ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, ublížení na zdraví z nedbalosti.

Trestné činy ohrožující život nebo zdraví: Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení, neposkytnutí pomoci, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, šíření nakažlivé lidské nemoci, šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti, ohrožení pohlavní nemocí, ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty, ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti, rvačka.

Trestné činy proti těhotenství ženy: Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu ženy, nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy, pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství, svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství, neoprávněné odebrání tkání a orgánů, nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány, odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu, nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem.

Trestné činy proti svobodě: Obchodování s lidmi, svěření dítěte do moci jiného, § 170 zbavení osobní svobody, § 171 omezování osobní svobody, zavlečení, loupež, braní rukojmí, vydírání, omezování svobody vyznání, § 177 útisk. Toto ustanovení souvisí se šikanou, která se rozšířila zejména i na školách a schválnostmi. Dále souvisí i s terorem politickým, individuálním i náboženským. Starší lidé si pamatují na tzv. třídní boj proti nepřátelům komunistické moci. Uvádíme plný text paragrafu 177:

Útisk
(1) Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velikého rozsahu.

§ 178: Porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování.

Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství:
Neoprávněné nakládání s osobními údaji; poškození cizích práv, § 181: (Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že a) uvede někoho v omyl, b) využije něčího omylu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému značnou újmu na právech, b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo vydává-li se při takovém činu za úřední osobu. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému újmu na právech velkého rozsahu, nebo b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.); Porušení tajemství dopravovaných zpráv, porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí, pomluva.

Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. § 185 Znásilnění, sexuální nátlak, pohlavní zneužití, soulož mezi příbuznými, kuplířství, prostituce ohrožující mravní vývoj dětí, šíření pornografie, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie.

Trestné činy proti rodině a dětem. Dvojí manželství, opuštění dítěte nebo svěřené osoby, zanedbání povinné výživy, týrání svěřené osoby, týrání osoby žijící ve společném obydlí, únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou,

§ 201 ohrožování výchovy dítěte:
(1) Kdo, byť i z nedbalosti ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že
a) svádí ho k zahálčivému nebo nemravnému životu,
b) umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život,
c) umožní mu opatřovat pro sebe nebo pro jiného prostředky trestnou činností nebo jiným zavrženíhodným způsobem, nebo
d) závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Kdo umožní, byť i z nedbalosti, dítěti hru na výherním hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ze zavrženíhodné pohnutky,
b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu,
c) spáchá-li takový čin opětovně, nebo
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

§ 202: Svádění k pohlavnímu styku; beztrestnost dítěte, podání alkoholu dítěti.

(10/2011)<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!