101. Čí chleba jíš, toho píseň zpívej?


Uvedené přísloví vyjadřuje životní zkušenost, že člověk, který je na svém nadřízeném existenčně závislý, je nucen zpívat jeho píseň, tj. chovat se dle jeho požadavků. Příkladem mohou být děti v rodině nebo zaměstnanci v zaměstnání. Ve středověku to měli nevolníci podstatně horší. Otroci ve starověku nebyli dokonce vůbec považováni za lidi, ale za věci, s nimiž mohl otrokář libovolně nakládat. Všem lidem je dnes nadřízena státní moc. Ale ani ona nikdy nebyla a nebude tím prvotním a nejvyšším dárcem chleba, jímž je jen Příroda, která naprogramovala vznik zrna i člověka a vytvořila pro jejich růst potřebné vnější podmínky, vytvářené Sluncem a planetou Zemí. K těmto podmínkám patří i píseň Přírody, kterou představuje přírodní společenský morální Zákon-řád (dále jen Zákon), který člověk nemusí dodržovat, v rámci Přírodou mu darované svobody volby. Platí však, že co kdo zaseje, to i sklidí.

Nestejné osudy a životní podmínky v životě jednotlivců, rodin, národů a ras jsou zřejmé, ale to bez znalosti jejich prvotních příčin (nezpívání písně Zákona) nestačí k tvrzení, že spravedlivý řád ve vývoji říše lidské neexistuje. Nevědomost člověka nemůže být důkazem, že něco je či není. Popření existence spravedlivého řádu otevírá v lidské mysli dveře kriminalitě, amoralitě a totalitě. Teprve až člověk dozraje k uznání Zákona a z vlastní vůle mu začne přizpůsobovat své myšlení, cítění, cíle, slova a činy, navzdory překážkám vnitřním i vnějším, teprve tím si začíná vytvářet ve své mysli hranici, která dělí lidi na demokraty a nedemokraty. Stejná myšlenková hranice-zeď rozlišuje i světový názor demokratický od těch ostatních nedemokratických. Dobře, bezpečně, bez bídy a zadluženosti se žije jen tam, kde se zpívá píseň Přírody, nikoli píseň osobního či skupinového sobectví.

Příspěvek pro vstup na cestu Zákona, případně na posílení těch, kteří již po ní kráčí.

1. Proměňujte se obnovou své mysli. (Apoštol Pavel, Římanům 12, 2)

2. Každý člověk má takovou cenu, jakou cenu má předmět jeho usilování. (M. Aurelius Marcus)

3. Nejvyšším cílem člověka je stát se božím spolupracovníkem. (W. James)

4. Není pravda, že o všem rozhoduje hospodářství. Rozhodující je morálka. (A. Solženicyn)

5. Rosťte duševně a pomáhejte druhým růst. To je obsah (smysl) celého života. (L. N. Tolstoj)

6. Nad libovůlí lidí a vlád je mravní Zákon, který zavazuje jak lidi veřejně působící, tak soukromníky, jak národy, tak jednotlivce. Je zločinem tento Zákon porušovat. (Champetier de Ribes, zástupce Francie v Norimberském soudu.)

7. Když lidé oddělují prospěšnost od čestnosti, (tj. od morálky dle Zákona) obracejí naruby základní zákony přírody. (Cicero)

8. My, kteří jsme si nedobrovolnou zkušeností převážné části svých životů ověřili, že svobodná výměna názorů a idejí jsou základní podmínkou zdravé demokracie, věříme, že tato podmínka bude ctěna a respektována i v budoucnu. (Prezident Václav Klaus ve svém projevu v EU, Právo, 20. 2. 2009)

9. Zřejmě poprvé ve své historii se staneme pevnou součástí solidárního opravdu demokratického evropského svazku, (… ) Buď se budeme v dnešním globálně propojeném světě rovnoprávně podílet na společném pěstování duchovních i materiálních hodnot našeho kontinentu, anebo se uzavřeme do sebe a dáme přednost iluzi, že je lepší být - v zájmu údajných národních zájmů a blíže neurčené národní identity - jakýmsi do sebe zahleděným a lehce zahnívajícím skanzenem. (Václav Havel ve svém novoročním projevu 1. 1. 2002)

10. V podmínkách přestavby společnosti jsou a budou odpovědnost, mravnost a morální kvality lidí nejdůležitějším hybným faktorem a zárukou šťastného života vůbec. (Prof. MUDr. Jana Synková, Dr.Sc., ministryně školství a tělovýchovy ČSR, RP 28. 3. 1989)

11. Drogy - toť neuvědomělý výraz zoufalství mladých lidí z prázdnoty. (K. Kosík)

12. Nejhorší bludy a zlořády naší doby pramení z úplného odtržení morálky od politiky. (V. Solovjev, 1853 - 1900)

13. K dobrému jsem dobrý, k nedobrému jsem také dobrý; tak prosazuji dobro. (Lao-C´)

14. Nuda je vždycky znamením, že se chováš nesprávně.

15. Cesta k despotizmu je lehká. Lid jen málokdy zjistí zlo, které mu chystá upevňující se diktatura. (Helvétius)

16. Dříve než se může změnit svět, musí se změnit člověk. (Brecht Bertolt 1898-1956)

17. Z projevu amerického prezidenta George W. Bushe v úterý 5. 6. 2007 na pražské konferenci o demokracii a bezpečnosti.

Svoboda je nezadatelným právem každého muže, ženy a dítěte a je cestou k trvalému míru v našem světě.

Nejúčinnější zbraní v boji proti extremismu nejsou kulky ani bomby - nýbrž univerzální přitažlivost svobody. Svoboda je výtvorem našeho Stvořitele a předmětem tužby každé duše. Svoboda je nejlepší způsob, jak popustit uzdu kreativitě a ekonomickému potenciálu každého národa. Svoboda je jediné společenské uspořádání, které vede ke spravedlnosti.

Šířit svobodu je více než morální imperativ - je to jediný realistický způsob, jak dlouhodobě chránit náš lid. Cílem extremistů je vybudovat totalitní říši, … Svoboda a demokracie - alternativa útlaku a radikalismu. K poražení tyranie je třeba podporovat síly svědomí, které podkopávají represivní společnosti zevnitř.

Hledejte a scházejte se s bojovníky za demokracii a lidská práva.

Politika tolerování tyranie je morálním a strategickým selháním. Je to chyba, jakou svět v jednadvacátém století nesmí opakovat.

Demokracie je víc než jedna cesta k volební urně. Demokracie vyžaduje smysluplné opoziční strany, živoucí občanskou společnost, vládu, která prosazuje právo a reaguje na potřeby svých obyvatel.

Poselstvím Komenského bylo, že svoboda je nadčasová. Svoboda je sen a právo každého člověka v každé zemi a v každém věku. S nezlomnou vírou v sílu svobody budete inspirovat svůj lid, povedete své země a změníte svět. Děkuji za pozornost, Bůh s vámi.
<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!