13. Bůh a láska


1. Bůh je pro mě pravda a láska. Bůh je etika a morálka. Bůh je nebojácnost. Bůh je pramen světla a života, přesto je nade vším a mimo vše. Bůh je svědomí. (M. Gándhí)


2. Pošetilé je odsuzovat, co neznáš. (Latinské přísloví)


3. Nechcete věřit, že tento můj malý globus povstal sám od sebe a máte pravdu. Jak tedy můžete věřit, že jeho obrovský originál, který vidíme a obdivujeme, povstal sám od sebe? (Athanasius Kircher, 1602-1680)


4. Čím větší je pokrok techniky, tím lépe chápeme, jak podivuhodná jsou Boží díla.

(Mc Diwitt)


5. Ve světě bez Boha ztrácí pojem mravnosti svůj význam. (Taťána Tichoplavová, Vitalij Tichoplavov)


6. „Není-li Boha, je vše dovoleno“, říká Dostojevského Ivan Karamazov.


7. Věk nedobrý k Bohu musí být téměř jistě nedobrý k člověku. (Michael Novak)


8. Kdybychom byli jen toho stále pamětliví, že Bůh v nás je svědkem všeho toho, co děláme a myslíme, přestali bychom hřešit, a Bůh by ustavičně přebýval v nás. Nuže vzpomínejme Boha, mysleme a mluvme o Něm co možná nejčastěji. (Epiktetos)


9. Na fyzické síle staví pouze ten, kdo vůbec nebo skoro vůbec nevěří v Boží přítomnost. (M. Gándhí)


10. Člověk bez lásky je člověk bez Boha; bez Boha a bez lásky - co pak zbyde z člověka? (Heinrich Pestalozzi)


11. Do života jsme nebyli uvrženi náhodou, byli jsme povoláni k životu Bohem. (Alfred Delp)


12. Jsi zlomek odštěpený od Boha. Máš v sobě část z Něho. (Epiktétos)


13. Každý z nás je ve skutečnosti skrytým božstvím, jež je maskováno rafinovaným převlekem, a bohové a bohyně v embryonálním stadiu skrývající se v našem nitru usilují o své plné projevení. (D. Chopra)

14. K Bohu se přibližujeme nikoli kroky, ale láskou. (Sv. Augustin)


15. Když projevíte lásku svým bližním, projevíte lásku k Bohu. (Dalajláma)


16. Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem. (A. Augustin)


17. „Naše srdce nedojdou pokoje, Bože, dokud nespočinou v Tobě,“ modlil se svatý Augustin.


18. Ať nazýváme Boha jakkoli, musíme si uvědomit, že jen prostřednictvím jeho síly lze něčeho dosáhnout. (M. Gándhí)


19. Láska je to, co zbývá ze vztahu poté, co z něho odstraníme veškeré sobectví (Hightower)


20. Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem: láska znamená milovat. (E. Fromm)


21. Život je sladký a radostný pro toho, kdo může mít někoho rád. (Tolstoj)


22. Bez lásky je život prázdný. (Ernst Moritz Arndt, 1769-1860, německý publicista.)


23. Kdo žije bez lásky, je mrtvý už za živa. (Přísloví)


24. Můžeme mít lásku? Kdybychom mohli, potřebovala by láska být věcí, něčím, co můžeme mít, vlastnit, majetničit. Pravdou je, že žádná taková věc jako „láska“ neexistuje. Láska je abstrakce. Láska je produktivní činnost. Zahrnuje v sobě starat se o někoho (nebo o něco), poznávat, reagovat, potvrzovat, radovat se, a to ať jde o člověka, strom, obraz, myšlenku. Znamená to probouzet k životu, obohacovat ho. Je to proces sebeobnovování a sebeprohlubování. Prožíváme-li lásku v modu vlastnění, znamená to omezování, věznění a kontrolování objektu tím, kdo „miluje“. Taková láska ubíjí, dusí, usmrcuje, nedává život. Satan reprezentuje materiální konzum a moc nad přírodou i nad člověkem. Ježíš je reprezentantem bytí a myšlenky, že předpokladem bytí je nemít nic. Štěstí v modu bytí spočívá v lásce, sdílení, dávání. (E. Fromm)


25. Svět bez lásky je jako Země bez Slunce. (Johanes Leppich)


26. Dobré lidské vlastnosti - poctivost, upřímnost, laskavé srdce - nelze koupit za peníze ani vyrobit pomocí strojů, ale jen vypěstovat v mysli. Můžeme je nazvat vnitřním světlem nebo božím požehnáním či lidskými vlastnostmi. V nich je podstata lidstva. Neexistuje obchod, v němž by prodávali laskavost, musíte si ji vypěstovat sami v sobě. Můžete transplantovat srdce, ale laskavé srdce transplantovat nelze. (Dalajláma)


27. Opravdová láska očišťuje, povznáší každého člověka a dokonale ho přetváří. (N. G. Černyševskij)


28. Můj socialimus, to je jednoduše láska k bližnímu, humanita. Přeji si, aby nebylo bídy, aby všichni lidé slušně žili prací a v práci, aby každý měl pro sebe dost místa. Humanita, to není bývalá filantropie; filantropie jenom pomáhá tu a tam, ale humanita hledí opravit poměry zákonem a řádem. V rovnost - rovnost naprostou - nevěřím, ve hvězdách ani v lidech není rovnosti ... vždycky bude hierarchie mezi lidmi. Ale hierarchie znamená pořádek, organizaci, kázeň, vedení a poslouchání, nikoli vykořisťování člověka člověkem. Nevěřím, že lze zrušit všechno soukromé vlastnictví. (TGM)


29. Zlo se vždy rodí tam, kde schází láska. (Hermann Hesse)


30. Láska je skrytá uvnitř člověka. Je třeba ji jen vysvobodit. Láska je transformace sexuální energie. (Osho)


31. Láska, nemá-li zahynout, musí překonávat překážky (La Rochefoucauld)


32. Láskou odejmi moc svým nepřátelům! (Peter Rosegger)


33. Nekonečná láska k bližním je základem míru a štěstí. Chcete-li milovat své bližní, musíte ovládnout nenávist a pěstovat trpělivost. Hlavním učitelem trpělivosti jsou naši nepřátelé. (Dalajláma)


34. K tomu, abychom byli šťastni, potřebujeme jen jedno, milovat všechno a každého.

<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!