14. Antidemokratické tendence


1. Nejsme pány techniky, ale jejími otroky - a technika, původně tvůrčí element, nám ukazuje svou druhou tvář jako bohyně destrukce (podobně jako indická bohyně Kali), které jsou muži i ženy ochotni obětovat sebe i své děti. Kybernetické lidstvo ve svém vědomí ještě setrvává v naději na lepší budoucnost, ale nechce připustit, že začalo povyšovat bohyni zkázy na malou modlu. Zkrátka pro přežití lidstva se nedělá nic závažného. Radikální vnitřní lidská změna je jedinou alternativou ekonomické katastrofy. (Ekonom E. F. Schumacher)


2. Musíme skoncovat s dnešní situací, kde zdravá ekonomika je možná jen za cenu nemocných lidí. Potřebujeme humanistickou vědu o člověku jako základ aplikované vědy a umění společenského přebudování. Zda k takové změně nadvlády přírodních věd ve prospěch nové společenské vědy dojde, nikdo nemůže říci. Stane-li se tak, pak snad ještě máme šanci na přežití. (Erich Fromm) (Naše poznámka: Erichem Fromem předpokládaná humanistická věda již existuje v literárním díle Almy Excelsior, 1887-1956 a modus vlastnění již brzy nahradí modem bytí.)


3. Zatímco v soukromém životě by nikdo nechtěl, vyjma šílence, zůstat pasivní, ocitne-li se tváří v tvář ohrožení své úplné existence, nedělají ti, kdo jsou odpovědni za veřejné záležitosti, prakticky nic, a ti, kdo jim svěřili svůj život a osud, jim dovolují pokračovat v nicnedělání. (E. F. Schumacher)


4. Všechny totality na světě ničí elity a glajchšaltují národ na šedý průměr. (Martin Mejstřík)


5. Totalitní stát je královstvím Satanovým. Stát se nesmí dotýkat ducha a duchovního života. Také lidé u moci bývali příliš často výběrem nejhorších místo nejlepších. (Berďajev)


6. Přijali jsme zákon, který konstatuje, že komunistický režim je zločinný a zavrženíhodný, a zároveň máme v parlamentu stranu, která se k němu otevřeně hlásí. To je amorální a demoralizující. (Martin Mejstřík)


7. Během příštích sto let stojí před těmi, kdo milují svobodu, otázka, zda dokážeme přežít onen navýsost zákeřný, podvodný útok zevnitř, ze strany těch, kteří podlamují ctnosti našich lidí, pokračujíce tak ve skutcích Otce Lži. „Nic takového jako pravda neexistuje“, učí už ty nejmenší. „Pravda znamená okovy. Věř tomu, co se ti jeví jako pro tebe správné. Pravd je tolik, kolik je jedinců. Následuj své pocity. Dělej, co je příjemné. Vejdi do kontaktu sám se sebou. Dělej to, v čem cítíš potěšení.“ Takto tedy hovoří ti, kdo připravují věznice 21. století. Ti, kdo podlamují ideu pravdy, konají práci tyranů. (M. Novak)


8. Charakterové rysy, vyvolané naším sociálně ekonomickým systémem, tj. naším způsobem života, jsou patogenní, tj. činí nemocným člověka a posléze celou společnost. Alternativou k ekonomické a ekologické katastrofě jsou ekonomické změny v globální úrovni, které předpokládají, že dojde k základní změně lidských hodnot a postojů, tj. ke změnám v charakterové orientaci, jako jsou nová etika a nový poměr k přírodě. (Závěr dvou zpráv Římského klubu.)


9. Rusko dnešních dnů dusí pocity bezmoci, deprese a lhostejnosti na straně jedné a cynizmu, chamtivosti, zloby a nevraživosti na straně druhé. (Taťána Tichoplavová, Vitalij Tichoplavov)


10. Lidstvo se přestalo vyvíjet a ztratilo cíl svého směřování. Je nezbytné, aby se cílem každého z nás i celé společnosti stala přeměna a duchovní rozvoj. (T. Romanova)


11. Neštěstí národa je v tom, když se začnou deformátoři vydávat za reformátory. (V. Zima)


12. Mnozí političtí revolucionáři věří, že se nejprve musí radikálně změnit politická a ekonomická struktura pak se změní lidská mysl; že až se ustaví nová společnost, pak se jaksi automaticky vytvoří nový člověk. Na druhé straně jsou ti, kdo tvrdí, že se musí především změnit povaha lidí, jejich vědomí, jejich hodnoty, jejich charakter - a že jen tehdy může být budována skutečně humánní společnost. (Ekonom E. F. Schumacher)


13. Náš současný společenský řád nás činí nemocnými a směřuje nás k ekonomické katastrofě, nezměníme-li radikálně náš společenský systém. Poprvé v historii závisí fyzické přežití lidstva na radikální změně lidského srdce. (Ekonom a humanista E. F. Schumacher)


14. Nynější společenský hromadný zjev sebevraždy je následek úpadku jednotného názoru světového, který křesťanství přivedlo k platnosti v lidu všech vzdělaných zemí. Boj svobodného myšlení s pozitivními náboženstvími vede k beznábožnosti mas; tato beznábožnost pak znamená rozumovou a mravní anarchii a - smrt. (TGM)


15. K zatemnění lidských záležitostí přispívá každý, kdo potlačuje hlas svého svědomí a dobrovolně vstupuje do služeb Vládce temnot. (M. Novak)


16. Stupeň barbarství se jeví všude v tom, v jaké míře lidé dovedou hospodařit svým a svých bližních životem.


17. Každých devět minut umírá jeden člověk na infarkt. V České republice na infarkt či mrtvici zemře každých devět minut jeden člověk. Ročně je to přibližně 60 tisíc lidí, a tak onemocnění srdce a cév jsou největším zabijákem. Mezi rizikové faktory srdečně cévních onemocnění patří především zvýšená hladina cholesterolu, krevního tlaku, obezita, kouření, nezdravá výživa a životní styl. (Právo z 15.9.2005) (Citované rizikové faktory jsou projevem špatného světového názoru, v němž materialismus ideový se promítá až do cévního řečiště.)


18. Medicína stále zamlčuje fakt, že příčina onemocnění tkví v jemnohmotných tělech člověka, místo toho se zarputile snaží léčit tělo fyzické. (Taťána Tichoplavová, Vitalij Tichoplavov)


19. Špatná astralita ničí tělo fyzické, dobrá je regeneruje. Hmota našeho fyzického těla je částí těla zemského. Proto po smrti vracíme fyzickou hmotu zemi. Fyzické tělo je samo bez vyšších článků člověka, které v něm působí, pouhou hrubohmotnou substancí, podléhající fyzikálním zákonům zemského života. (Alma Excelsior)


20. Kdož chceš bezpečně prožít svůj život, nesmíš svou myslí vězet trvale v chybách, jež mravům nejvíce škodí. (Cato)


21. Erotické pokušení je nejrozšířenější podobou pokušení a zotročení pohlavností je jedním z nejhlubších zdrojů lidského otroctví. Křesťanská láska není eros, ale agapé. (Berďajev)


22. Nejzhoubnějším omylem je názor, že odstraněním symptomů se odstraní i samotné příčiny. (Thiess)


23. Kdo si neváží života, nezasluhuje si ho. (Leonardo da Vinci)


24. Mravní smrt je nejhorší smrt. (P. J. Šafařík)


25. Podvýživa a bída duchovně-mravní je horší než podvýživa a bída hmotná. (F.V.)


26. Kvůli zdraví se do armády dostane jen třetina adeptů. . (LN z 1.9.2005)


27. Za všechny nepořádky nejsou vinni jen ti, kteří je dělají, ale i ti, kteří jim nebrání. (Kästner)


28. Zásadní příčinou, která přivedla lidstvo na pokraj globální ekologické katastrofy, je absence duchovna v naší civilizaci. (Taťána Tichoplavová, Vitalij Tichoplavov)


29. Lhostejnost je paralýzou ducha a předčasnou smrtí. (Čechov)


30. Informace jsou rozhodující součástí utváření úspěšné demokracie. Musí se skoncovat s jejich zadržováním nebo falšováním.


31. Každý člověk chybuje, jen hlupák však v chybách setrvává. (Cicero)


32. Pocity hněvu, hořkosti a nenávisti jsou negativní. Kdybych je choval ve svém nitru, zničily by mé tělo a zdraví. Nepřinášejí žádný užitek. Hněv a rozčilení zvyšují náchylnost k nemocem. (Dalajláma) (Dalajláma znamená oceán moudrosti.)


33. Prostopášné a bezuzdné mládí odevzdá stáří vysílené tělo. (Cicero)


34. České děti začínají pít už v jedenácti. (LN z 20.10.05)


35. Podrobnou analýzou příčin a motivů jednotlivých sebevražd byl jsem doveden k poznání, že hlavní disponující a často rozhodující příčinou sebevraždy je zeslabení charakteru ztrátou náboženství. Sebevražda je násilím duše obrácené do sebe, vražda je násilím duše obrácené ze sebe ven. Sebevražda a vražda jsou vystupňováním násilnictví. (TGM)


36. Nemyslím, že by bylo správné hovořit o válkách spravedlivých a nespravedlivých. Je to morální hodnocení jevu, jenž se nachází mimo jakoukoli morálku. Státy nikdy nebyly reálně „svaté“, a tím méně mohly být „svaté“ války. Nejen válka, ale i příprava na válku znamená omezení lidské svobody na minimum. Nelze pochybovat o satanské povaze války. (Berďajev)


37. Stát vždy používal hanebných prostředků, špionáže, lži, násilí, vražd, rozdíly zde byly pouze v míře. Takové hanebné prostředky byly vždy ospravedlňovány dobrým a vznešeným cílem, který se nikdy neuskutečnil. (Berďajev)

<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!