5. За преместването на Филаделфия от САЩ в Средна ЕвропаВ една от пророческите книги на Новия закон, в Откровението на Йоан, в глава 3:7-13, се намира стих „До църквата във Филаделфия”, предназначен за Ангела на филаделфийската църква. „Тук думата „църква“ не означава храм, не се отнася се до място. Става въпрос само за духовната наука на шестата арийска култура, филаделфийско-славянската култура.“ (Алма Екселсиор) Думата филаделфийски означава общо-братство на всички Божи деца, към които принадлежат както демократите, така и недемократите, т.е. хора духовни и материалисти. Думата „славянски” означава за всеки човек от който и да е народ, който ще се превърне в носител на Словото Божи и последовател на филаделфийското учение, което за шестата ни книга приготви Алма Екселсиор (1887-1956), родена в Бърно, Република Чехия. Това е нецърковно и нерелгиозно учение. Тази разлика може да бъде разбрана от дефиницията на световно най-голямата посветителка Алма Екселсиор за това какво е религия: „Религията е модифициран плод на духовното познание, получено в следствие на инициация. Инициацията е пряко влизане в духовния свят.“ От тази дефиниция ясно произлиза приоритетът на мъдростта, произхождаща от небесата, пред мъдростта на пророците и създателите на световните религии, които са преработили мъдростта така, че де е понятна и за обикновените хора. Дълбочината и обхватът на духовното познание на Алма Екселсиор са изключителни и това познание може да бъде разпространявано в ограничен обхват. Тъй като учението е идеалистично и изцяло демократично, материалистите го отричат макар и точно липсата на познания и неспазването на естествения морален Закон да е причината за всички кризисни явления при хората и техните организации. Филаделфийската култура прави усилия за възпитаване само въз основата на най-новото духовно познание на Алма Екселсиор. Филаделфия, т.е. Градът на братската любов в източна Америка, е основан през 1682 г. от квакерите, които са напуснали Англия с цел без преследване да могат да изповядват своята вяра и да живеят според принципа, че вяра, която се проявява посредством неуместни постъпки, не е достатъчна. Град Филаделфия в последствие се превръща в столица на всички тринадесет английски колонии в Пенсилвания. През 1947 г. британските и американските квакери получиха Нобелова награда за мир. Квакерите са убедени, че в човека се намира определено „семенце Божие”, което е източник на „вътрешна светлина” и посредством този светлина се осъществява контакт без посредничеството на свещеник. За тях е бил съществен и продължава да е съществен собственият опит с Божественото, намиращо се в самите тях. Понастоящем техните последователи се изчисляват на 5 милиона члена. На 4. 7. 1776 г. във Филаделфия квакерите издават обща Декларация за независимост, според която народът в тринадесетте американски колонии се връща отново към идеала на естествените права на хората като по този начин се декларира отделянето им от кралска Англия и правото им на самостаоятелност и свободно развитие. Под натиска на южните делегации от оригиналото предложение е изпусната частта, осъждаща робството. От текста на Декларацията представяме следния цитат: „Следните истини приемаме за напълно естествени: всички хора се създадени като равни един на друг; Създателят ги е дарил с редица права, които е невъзможно да им се отнемат, измежду тях се нареждат следните: животът, свободата и правото за постигане на щастие; за гарантирането на тези права между хората се създават управления, имащи справедлива мощ и със съгласието на тези, над които владеят; щом като някое управление противоречи на тези принципи, народът има право да го смени или отмени и да си подсигури ново управление, основано на такива принципи и с правомощия, обосновани така, че по възможно най-добър начин да гарантират безопасността и щастието на народа. … Ако се окаже, че дълга редица от безправия и подтискане имат една и съща цел и умисъл: да сковат народа в пълен деспотизъм, тогава народът има право, дори това е негово задължение, да свали подобно управление и да подсигури нови пазители на своята безопасност. Подобно беше търпеливото мъчение на тези колонии: и такава е днешната нужда, която ги принуждава да променят своята бивша система на управление.“
На 23. 10. 1918 г. във Филаделфия и в същата зала на Независимостта представителите на Демократическия съюз на средна Европа, на чело с неговия председател Томаш Гариг Масарик (по-нататък за краткост ТГМ), подписаха програми на отделните народи от Съюза и след това във вътрешния двор ТГМ прочете тяхната обща декларация като при това зазвуча Звънеца на независимостта както повелява традицията. Тази декларация се смята за начало, раждане на шестата филаделфийска култура.
На 20. 11. 1918 г. от нюйоркското пристанище на кораба „Кармания” ТГМ отплува в посока своята родина вече като избран президент. Името на кораба припомня карма, т.е. съдба, което подчертава, че ролята на ТГМ в Америка не е била случайност. По този начин ТГМ принася от САЩ до тогавашната Чехословакия предречената още през 1895 г. Филаделфийска култура. Не е случайност и раждането на Алма Екселсиор в Бърно и нейният духовно-демократически принос към започващата шеста Филаделфийска култура.
Нещо от моралните възгледи на ТГМ: „Грешно е мнението, че този, който има религия, държи правото и морала. Задължение на всеки човек е да се противопостави на всеки, който го заплашава не само физически, но представява заплаха и за духовния живот на хората. Всеобщо братство, лозунг на френската революция, е принцип, поддържан и от Сократовия ученик Платон (470-399). Демокрацията не е само политическа система, но също така, а преди всичко, това е морална система. Моралността трябва да е цел на всеки един индивид и на всеки един народ. Насилието ражда единствено насилие. Без истинска промяна на мисълта и нравите с революция можем да отстраним дявола, но на неговото място издигаме Велзевул. Не вярвам, че необходима реформа може да бъде извършена само по стопански път. Необходимо е същевременно да се извърши и реформа на морала и убежденията. Определено съм противник на материалистическото виждане на света. Без общото узнаване на моралните основи на държавата и политиката не е възможно да се управлява никаква държава. Който не е запознат със съдържанието на християнството, е всъщност чужденец на нашата културна почва.“   
Информациите от Алма Екселсиор не са в противоречие с моралния елемент на християнското учение и могат да помогнат на гражданите да познаят и приемат, че основният смисъл на човешкия живот е одухотворяването на човека, иначе казано: култивиране на човешката психика, която подпомага моралното, в последствие и физическото здраве на хората, а също така и здравето на демокрацията без появи на кризисни явления в дейността на хората и държавите, които хората си причиняват сами в следствие на липсата на познание и неспазване на естествения морален Закон. 

 

Благодарим за финансовата подкрепа, преведена на нашата сметка
IBAN: CZ81  0300 0000 0002 5734 6517
Наименование на смеката: SP MZФрантишек Вензара (František Venzara), управител на SPMZ – Светлината на истината и моралния закон (СИМЗ), 21-ви февруари 2013 г.<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!